جهانی‌سازی و انقراض زبان‌های‌ محلی (مورد شهر صحنه استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه رازی

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی. دانشگاه رازی

3 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه رازی

10.22059/ijsp.2022.90395

چکیده

مسأله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه‌ی علل کمرنگ‌شدن زبان مادری در شهر صحنه در استان کرمانشاه است. مسأله زبان فراتر از گویش آدمیان و امری مربوط به شکل زندگی و لذا مناسبات کلان اقتصادی و سیاسی است. از این منظر شکل زندگی و زبانِ ملازم با آن، پراکسیس اعضای جامعه را توضیح می‌دهد. روش مناسب بررسی مسأله باید توجیه عاملان از وضعیت‌شان را تحلیل کند به همین دلیل نظریه‌ی زمینه‌ای به عنوان روش این تحقیق انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از استدلال استفهامی بهره گرفته شد.
نتایج تحلیل، مقولات جهانی‌سازی، مدرنیزاسیون، کاربردزدایی از زبان محلی، ضرورت اقتصادی و دولت را از مهمترین عوامل کمرنگ‌شدن زبان محلی معرفی کرد. منظور از جهانی‌سازی، جهانی سازیِ نوع خاصی از فرایندی اقتصادی است که سایر مقولات و نقش آن‌ها در فرایند انقراض زبان‌ها را توضیح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


  • Amano, T & et al. (2014). Global distribution and drivers of language extinction risk. Proceeding royal society b. Volume 281 (1793). http://doi.org/10.1098/rspb.2014.1574
  • Block, D & Cameron, D. (Eds). (2001). Globalization and Language Teaching. London: Routledge.
  • Blommaert, J. (2010). The Sociolinguistics of Globalization. New York: Cambridge University Press.
  • Corradi, J.E. (2010). South of the Crisis. London: Anthem Press.
  • Fairclough, N. (2006). Language and Globalization. London: Routledge.
  • Helpman, E. (2018). Globalization and Economy. Massachusetts: Harvard University Press.
  • Hickel, j & kallis, G. (2020). Is Green Growth Possible? New political Economy. Vol 25 (4). https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964
  • Ladegaard, H. (2021). Globalization and Changing Culture. Oxford Research Encyclopedia of Communication.

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.173

  • Navarro, V (Ed). (2007). Neoliberalism, Globalization and Inequalities. London: Routledge.