کاوشی در باب خشونت و کودک آزاری در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه ولایت، ایرانشهر

10.22059/ijsp.2022.90410

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارتباط بین عوامل اجتماعی با خشونت خانوادگی علیه کودکان (کودک‌آزاری) صورت گرفت. روش مورداستفاده، پیمایش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بود. از مجموع 155 خانواده دارای سابقه کودک­آزاری براساس آمار اورژانس اجتماعی تهران در 6 ماهه آخر منتهی به سال 1397 در منطقه 9 شهرداری تهران تعداد 110 خانوار (والدین با یک فرزند و بیشتر) انتخاب شدند. روش نمونه­گیری تصادفی ساده بود. در پژوهش حاضر کودکان زیر 11 سال (6 تا11 سال) به عنوان محدوده سنی کودکان و خشونت خانوادگی نیز در قالب خشونت اعمال شده توسط والدین، خواهر یا برادر بزرگتر تعریف شد. با نرم‌افزار آماری SPSS از طریق ضریب همبستگی پیرسون فرضیه‌های تحقیق آزمون شد. نتایج نشان داد تجربه خشونت با خشونت روانی، خشونت جسمی، غفلت علیه کودکان و خشونت خانوادگی علیه کودکان رابطه مثبت دارد. در نتایج دیگر نیز مشخص شد، ذهنیت خشونت‌محور با خشونت روانی، خشونت جسمی، غفلت علیه کودکان و خشونت خانوادگی علیه کودکان رابطه مثبت دارد. در ادامه نتایج حاصله، رابطه مثبت مشکلات خانوادگی با خشونت روانی، خشونت جسمی و غفلت علیه کودکان و خشونت خانوادگی علیه کودکان تأیید شد و مشخص گردید کلیشه‌های جنسیتی با خشونت روانی، خشونت جسمی و غفلت علیه کودکان و خشونت خانوادگی علیه کودکان رابطه مثبت دارد. نهایتاً در فرضیه اصلی نتایج نشان داد: عوامل اجتماعی با خشونت روانی، خشونت جسمی و غفلت علیه کودکان و خشونت خانوادگی علیه کودکان رابطه مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


 • ابیسی، خدیجه (1391). کودک آزاری: بررسی پاره‌ای از علل و پیامدهای آن. مورد مطالعه: دختران دبیرستانی شهر اهواز. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، به راهنمائی حسید عبدالحسین نبوی و معصومه باقری. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
 • آلبوشوکه، سیده فضیله؛ برنا، محمد(1399).کودک آزاری، آثار و پیامدهای آن بر کودکان آزار دیده،ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران،تهران.
 • خرم دل, رحمان و سیده لاله شاهروبندی (1396). بررسی و تحلیل عوامل کودک آزاری در شهرستان دشتستان، کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران، پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر، 
 • خسروانی، فخر السادات، ملک پور مختار، عابدی احمد، حریری مریم (1392). مقایسه انواع کودک آزاری در افراد معتاد و عادی . رفاه اجتماعی. ۱۳۹۲; ۱۳ (۴۸) :۲۲۹-۲۴۵. 
 • شهبازی، سحر(1399).تبیین مسئله کودک آزاری (مطالعه مروری)،اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان،اردبیل.
 • شیرعلی، اسماعیل (1398). طرح ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی،طرح پژوهشی استقرار نظام پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کشور، سازمان بهزیستی کشور.
 • غضنفری، فیروزه(1389). رابطه الگوی روابط خانوادگی و خشونت خانواده علیه زنان در استان لرستان، مجله اصول بهداشت روانی، 12(2).
 • فرمانده, خدیجه و اصغر جعفری (1396). مشکلات عاطفی و نیازهای اساسی روانشناختی در بین والدین کودکآزار و والدین عادی، ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، انجمن روانشناسی ایران، 
 • ملکشاهی،فریده(۱۳۹۰). شیوع کودک‌آزاری در دانش آموزان مقطع راهنمایی خرم آباد، فصل نامه علوم علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره پانزدهم، شماره پنجم.
 • ناطقی، لادن (1394). بررسی عوامل مؤثر بر کودک آزاری در مراجعین اورژانس اجتماعی و تعیین اختلال روانی افراد آزارگر. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی، استاد راهنما فاطمه گلشنی و مشاوره سوزان امامی‌پور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 • نبوی، سیدعبدالحسین؛ باقری، معصومه؛ ابیسی، خدیجه (1392). بررسی علل مؤثر بر پدیده کودک آزاری، مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اهواز. 8 (2): 32-7.
 • نریمانی، محمد؛ علی نژاد پشت مساری، مهدی (1399).مقایسه کارکرد خانواده مبدا و ویژگی های شخصیتی نوجوانان با و بدون سابقه کودک آزاری،اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان،اردبیل.
 • نوابخش، مهرداد، ثابتی مریم(۱۳۹۲).میزان تأثیر خشونت والدین بر گرایش فرزندان به اعتیاد،پژوهش نامه علوم اجتماعی،سال دوم،شماره چهارم.
 • Anderson, RaeAnn E., Larissa-Jayne, Edwards. Kristin E. Silver., Dawn M. Johnson (2018). Intergenerational transmission of child abuse: Predictors of child abuse potential among racially diverse women residing in domestic violence shelters. Child abuse & Neglect.  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.08.004.
 • Butchart, A. And Kahane, T., (2006). Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. The  World  Health  Organization  and International  Society  for  Prevention  of child abuse and neglect,pp. 32-50.
 • Daro, D., (2006). . World perspectives on child abuse. Chicago, IL: ISPCAN.
 • Gracia, Enrique & Lila, Marisol (2015). Attitudes towards violence against women in the EU. European Commission - Directorate-General for Justice. Luxembourg, Publication Office of the European Union, 2015.
 • Kathrada, Sara (2015). Patriarchy, Culture  and Violence  Against  Women: A Qualitative, Theoretical  and Empirical  Analysis  of  Criminal  Justice  Responses  to Honour  Based  Violence in the United  Internet Journal of Criminology © 2015. ISSN 2045 6743 (Online).
 • Lee, P.Y., Dunne, M.P., Chou, F.H. And Fraser, J.A., 2012. Development of the child abuse and neglect reporting self-efficacy questionnaire for nurses. Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 28, pp. 44-53.
 • Ma, ,  Chen,  J.,  Xiao,  W.,  Wang,  F.,  &  Zhang,  M.  (2011).  Parents’  self-reporting  of  child  physical  maltreatment  in  Yuncheng  City,  China.  Child Abuse & Neglect, 35, 592–600.
 • Lowe, Michelle (2018) "Male sexual assault survivors: lessons for UK services", Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, Vol. 10 Issue: 3, pp.181-188.
 • Najdowski, Cynthia J., Kimberly M. Bernstei (2018). , nRace, social class, and child abuse: Content and strength of medical professionals’ stereotypes. Child abuse & Neglect. 86 (2018) 217-222.
 • Qiao, D., & Xie, Q. (2015).  The  logical  roots  of  differences  in  perceptions  of  child  abuse  between  China  and  the    Jiangsu Social Sciences, 1, 25–32.
 • Rodriguez, C. M., Smith, T. L., & Silvia, P. J. (2016). Parent–Child aggression risk in expectant mothers and fathers: A multimethod theoretical approach. Journal of Child and Family Studies, 25, 3220–3235.https://doi.org/10.1007/s10826-016-0481-y.
 • M. (2006). Emotional functioning, attachment style, and attributions as predictors of child abuse potential in domestic violence victims. Violence and Victims, 21, 199–212.https://doi.org/10.1891/vivi.21.2.199.
 • Rogosch, F. A., & Cicchetti, D. (2005). Child maltreatment, attention networks, and potential precursors to borderline personality disorder. Development and Psychopathology, 17, 1071–1089.
 • Rokach, A. (2007). Loneliness and intimate partner violence. Social Work in Health Care, 45,19–31.https://doi.org/10.1300/J010v45n01_02.
 • Salloum, A., Scheeringa, M. S., Cohen, J. A., & Storch, E. A. (2014). Development of stepped care trauma-focused cognitive-behavioral therapy for young children. Cognitive and Behavioral Practice, 21, 97–108
 • Tarling, R., & Morris, K. (2010). ‘Reporting Crime to the Police’. British Journal of Criminology, 1-17.
 • Whiting, J. B., Simmons, L. A., Havens, J. R., Smith, D. B., & Oka, M. (2009). Intergenerational transmission of violence: The Influence of self-appraisals, mental disorders and substance abuse. Journal of Family Violence, 24, 639–648.https://doi.org/10.1007/s10896-009-9262-3.
 • Widom, C. S., & Wilson, H. W. (2015).Intergenerational transmission of violence. Violence and mental health. Dordrecht: Springer Netherlands27–45. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8999-8_2.