بررسی مسائل اجتماعی ایران (IJSP) - واژه نامه اختصاصی