نویسنده = رحمت الله صدیق سروستانی
تعداد مقالات: 2
1. اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389

رحمت الله صدیق سروستانی؛ آرش نصراصفهانی


2. ضعف فضای شهری مدرن در ایران امکان سنجی پژوهش جامعه شناختی- تاریخی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 155-179

رحمت الله صدیق سروستانی؛ عباس قیصری