ضعف فضای شهری مدرن در ایران امکان سنجی پژوهش جامعه شناختی- تاریخی

نویسندگان

چکیده

به ضعف گراییدن فضاهای شهری مدرن در ایران‌ طرد تقریبی این ساحت از زندگی جمعی را، از حیط? نظریه‌پردازی معمارانه به دنبال داشته است. در مقاله? حاضر، نویسندگان با شناسایی گرایش‌های اصلی در نظریه پردازی های مزبور، به شناسایی مولفه‌های اجتماعی و جامعه‌شناختی آن‌ها پرداخته و سپس، با مرور تحولات اخیر در حوز? جامعه شناسی تاریخی، امکان به‌کارگیری آن را در تشخیص دلائل و زمینه‌های تضعیف فضاهای شهری مدرن در ایران بررسی کرده‌اند. به‌زعم نویسندگان، جامعه شناسی تاریخی، اگرچه در دوره? اخیر، مورد تهاجم وسیع گرایش‌های پسامدرن بوده است، همچنان از توانمندی‌های لازم، به منظور نظریه‌پردازی در ارتباط با ضعف فضاهای شهری‌در دور? معاصر برخوردار است.

کلیدواژه‌ها