نویسنده = ������������ ������ ��������
عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389

علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی