عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

نویسندگان

1 1دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه

2 2کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی زنان

3 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

پرسش عمده تحقیق حاضر بررسی علل اجتماعی مصرف سیگار در بین زنان و دختران بالای‌ 13 سال در سطح شهر تهران است. مبنای نظری این مقاله را نظریه‌های گیدنز، سادرلند‌ و برایت وایت و گزینش عقلانی، تشکیل می‌دهند. این تحقیق، با روش پیمایش که با حجم نمونه 347 نفر و با پرسشنامه در شهر تهران انجام شده است. نتایج مدل تحقیق نشان می‌دهد که شش متغیر واکنش اجتماعی، عاملیت، هنجارشکنی، رهایی از فشار عصبی، سیگاری بودن همسر و ریسک به طور همزمان بر مصرف پنهانی سیگار مؤثرند و تعداد سیگار مصرفی، همزمان با واکنش شرمنده‌ساز و سنت‌گرایی در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها