نویسنده = اکبر زارع شاه آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ طرد اجتماعی و بزهکاری در میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 265-286

اکبر زارع شاه آبادی؛ مستانه بلگوریان