نویسنده = ������������ ��������
فرایند مصرفی‌شدن آب شهری در تهران (ارائۀ نظریۀ داده‌بنیاد)

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 281-311

10.22059/ijsp.2020.76177

نیما بردیافر؛ وحید قاسمی؛ عباس کاظمی؛ جبار رحمانی