کلیدواژه‌ها = نگرش به آینده و احساس نابرابری اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ابعاد آنومی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دوره‌ی متوسطه استان ایلام)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-181

عشرت خوشبخت؛ فریدون وحیدا؛ رضا اسماعیلی