تبیین ابعاد آنومی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دوره‌ی متوسطه استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامع شناسی، دانشگاه آزاد واحد دهاقان

2 استاد، دانشگاه اصفهان

3 استادیار، داشنگاه آزاد واحد خوراسگان

چکیده

آنومی از مسائلی است که جوامع مدرن با آن دست به گریبان اند. آنومی مسئله‌ای اجتماعی یا بیماری جامعة مدرن است و نه تنها درمانی روشن نیافته، بلکه به دوران پسامدرن نیز انتقال یافته است. پژوهش حاضر به  تبیین جامعه شناختی ابعاد آنومی (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی)نوجوانان دختر استان ایلام می­پردازد. روش کار در این تحقیق پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده‌ها نیز پرسش نامه می‌باشد. جامعه‌ی آماری تمامی نوجوانان دختر استان ایلام است، که در111 مدرسه متوسطه‌ی دوم در سال تحصیلی 96-95مشغول به تحصیل می‌باشند. تعداد آنها 7446 نفر است و از این تعداد 400 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده­اند. برای تعیین مدارس بصورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای و سپس برای انتخاب افراد از نمونه گیری طبقه‌ای متناسب استفاده شده است. تبیین جامعه شناختی ابعاد آنومی (مطالعه موردی نوجوانان دختر استان ایلام ( در قالب15 فرضیه مطرح شد، که نتایج زیر بدست آمد: پس از ورود متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیونی، بر اساس روش پیش رونده طی سه مرحله با متغیرهای احساس نابرابری، نگرش به آینده و اعتماد بین فردی معنی­دار بوده اند. احساس نابرابری (418/0)-نگرش به آینده(212/0)-اعتماد بین فردی(123/0) می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


 
-      ابرندآبادی، حسین ( ١٣٨٤ ). تقریرات درس جرم شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
-      ادگار، اندرو و دیگران؛ مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی، ترجمه: ناصرالدین علی تقویان، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388، چاپ اول.
-      اسکیدمور، ویلیام؛ (1385)، تفکر نظری در جامعه­شناسی، ترجمه: علی‌محمد حاضری و دیگران، قم: پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
-      جهانبگلو، رامین. (1377). شوپنهاور و نقد عقل کانتی، مترجم محمد نبوی، تهران: نشر نی، چاپ اول.
-      دورکهایم، امیل (1378)، خودکشی، مترجم: نادر سالار زاده، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
-      دورکیم، امیل. (1377). دوگانگی طبیعت بشری و شرایط اجتماعی آن، فصلنامه علوم اجتماعی، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، 10، 161-139.
-      رجب زاده، احمد و کوثری، مسعود، ( ١٣٨٢ )، آنومی سیاسی در ایران، نامه علوم اجتماعی، شماره. پیاپی ٢١، مجلد ١١، شماره ١.
-      رفیع پور، فرامرز. (1379). آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.
-      سیرز و دیگران، ۱۹۹۱، به نقل از حسن پاشا شریفی(۱۳۸۱). اصول روان سنجی و روان آزمایی. تهران، انتشارات رشد، چاپ هشتم، صفحه413
-      کردزنگنه، منوچهر (1385) بررسی رابطه زمینه‌های اجتماعی با آنومی در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان رامهرمز، مجله علوم اجتماعی، شماره2.
-      کرلینجر، فرد، ان (1376)، مبانی پژوهش درعلوم رفتاری، جلددوم، ترجمه: حسن پاشا شریفی ونجفی زند، تهران؛ نشرآوای نور.
-      Ciegel. J. Larry. (2001) Criminology Theories Patternsand typologies wadsworth.
-      Christina Lanier and Michael O. Maume (2009), Intimate Partner Violence and Social Isolation Across the Rural/Urban Divide, VIOLENCE AGAINST WOMEN 2009; 15; 1311.
-      Münch, R. (2007). Talcott Parsons. in: Kaesler, D. (Hrsg.) (2007). Klassiker der Soziologie: von Talcott Parsons bis Anthony Giddens. Band II, 5. Auflage. München. P. 24-50.
-      Sheikhi, M. T. (2007). Sociology and Social Work Social Issues, Tehran Publications Harir. [Persian
-      Wenzel, V., & Weichold, K., &Rainer. K. (2009). The life skills program IPSY: Positive influence on school bonding and prevention of substance misure. Journal of Adolescence, (32), 1391-1401.