بررسی آثار فقر و خشونت بر میزان خودکشی در ایران مورد مطالعه: روستاهای شهرستان پلدختر

نویسندگان

چکیده

چند دهه‏ای است که در مناطق غرب کشور، خودکشی، اغلب خودسوزی زنان، یگانه راه دایم فرار از واقعیت‏های تلخ زندگی پنداشته شده است. پژوهش حاضر به روش کیفی و با مصاحبه‏‏های متواتر در خصوص 53 مورد اقدام به خودکشی طی سال‏های 1363 تا 1385 در روستاهای دهستان افرینه از شهرستان پلدختر لرستان اجرا شده است. هدف مقاله بررسی رابط? فقر، خشونت‏های خانوادگی و خودکشی در منطقة مذکور است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که در میان افراد مطالعه شده، فقر از راه «خشونت خانوادگی» بیشترین تاثیر را بر خودکشی گذاشته است. زنان و جوانان برخوردار از زندگی توام با محرومیت و خشونت خانوادگی بیش‏ترین اقدام به خودکشی را داشته‏اند. استدلال محوری مقاله این است که خودکشی تابعی از نحو? جدال فرد با نقش‏های اجتماعی محول است. فرد به سبب احساس حقارت در ستیز با نقش‏های اجتماعی ترجیح می‏دهد نه نقش، بلکه خود را از سر راه بردارد.

کلیدواژه‌ها