دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 370801، شهریور 1389 (بررسی مسائل اجتماعی ایران) 
نگرش مردم به سوء مصرف موادمخدر در کشور

صفحه 81-111

علی حاجلی؛ محمدعلی زکریایی؛ سوده حجتی کرمانی


شماره‌های پیشین نشریه

بررسی مسائل اجتماعی ایران
اسفند 1389، صفحه 1-188
بررسی مسائل اجتماعی ایران
آذر 1389
بررسی مسائل اجتماعی ایران
شهریور 1389
بررسی مسائل اجتماعی ایران
خرداد 1389