آزمون تئوری‌های مساله اجتماعی پیوند با مدرسه در بین دانش‌‌آموزان مقطع ابتدائی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به اندازه‌گیری پیوند با مدرسه و بررسی عوامل موثر بر آن در میان دانش‌آموزان مقطع ابتدائی بر اساس تئوری‌های کنترل اجتماعی، می‌پردازد. بدین منظور، نمونه‌ای به حجم 412 نفر (149 پسر و 263 دختر) از دانش‌آموزان پنجم ابتدائی شهرستان کرج به شیوة تصادفی انتخاب شدند. یافته‌ها پیوند با مدرسه را نتیجة چهار عامل دلبستگی به معلمان، دلبستگی به مدرسه، تعهد به مدرسه و مشارکت نشان می دهند. نتیجة آزمون کروسکال _ والیس نشان داد که پیوند با مدرسه در بین مدارس تفاوت معنی‌داری از هم ندارد، اما در بین کلاس‌ها تفاوت معنی‌دار بود؛ که علت این امر را می‌توان در وابسته بودن پیوند با مدرسه به دلبستگی به معلم، متفاوت بودن جو کلاس‌ها نسبت به هم و عوامل دیگر در این سن دانست. متغیر معدل با پیوند با مدرسه رابطه داشت، از سوی دیگر متغیر جنسیت رابطة معناداری با پیوند با مدرسة دانش‌آموزان در این سن نداشت.

کلیدواژه‌ها