سرمایه‏ی اجتماعی خانواده و خشونت خانگی

نویسندگان

چکیده

مقاله‏ی حاضر در صدد است از دریچه‏ی روابط حاکم درخانواده به بررسی تاثیر سرمایه‏ی اجتماعی خانوادگی و مؤلفه های آن بر خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان خرم آباد بپردازد. جامعه‏ی‌آماری در این تحقیق زنان شوهردار تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهری شهر خرم‌آباد بودهاند که با استفاده از فرمول کوکران، 383 نفر انتخاب بررسی شدند. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که 1. کمترین تجربه‏ی خشونت خانگی در حوزه‏ی خشونت فیزیکی مستقیم و بیشترین موارد در حوزه‏ی خشونت فیزیکی غیر مستقیم و روانی- عاطفی است، 2. در حدود نیمی از افراد بررسی شده دارای سرمایه‏ی اجتماعی خانوادگی در حد زیاد و خیلی زیاد و ما بقی دارای سرمایه‏ی اجتماعی متوسط و کم بودند، 3. سرمایه‏ی اجتماعی و مؤلفههای آن نقش تعیینکنندهای در خشونت خانگی علیه زنان داشتند، به نحوی که سرمایه‏ی اجتماعی به تنهایی 58 درصد واریانس خشونت خانگی را تبیین میکند،

کلیدواژه‌ها