طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)

2 عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی طلاق عاطفی از دید زنان، و به روش نظری? مبنایی انجام شده است. تمرکز مطالعه بر فرایندی بوده که تجربه طلاق عاطفی زنان را شکل داده است. اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق با بیست نفر از زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاور? تهران جمع‌آوری و با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل شده است. زنان در مصاحبه‌ها علل ایجاد کنند? طلاق عاطفی را توصیف کرده‌اند. نتایج پژوهش پیچیدگی و تنوع تجربیات زنان را نشان می‌دهد و این نظر را که ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و فرهنگی در تجرب? طلاق عاطفی در تعامل هستند، حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها