دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 371514، آذر 1389 (بررسی مسائل اجتماعی ایران) 
طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی

سوسن باستانی؛ محمود گلزاری؛ شهره روشنی


شماره‌های پیشین نشریه

بررسی مسائل اجتماعی ایران
اسفند 1389، صفحه 1-188
بررسی مسائل اجتماعی ایران
آذر 1389
بررسی مسائل اجتماعی ایران
شهریور 1389
بررسی مسائل اجتماعی ایران
خرداد 1389