نقش تصویر در روایت مسائل اجتماعی ایران: گزارش یک تجربه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران-

2 کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه تهران

3 کارشناس انسان شناسی از دانشگاه تهران-

چکیده

در این مقاله با استفاده از یک تجربه در حوزه سینمای مستند، نقش مثبت تصویر در روایت‏گری موثر مسائل اجتماعی در ایران نشان داده می‌شود. ادعای مقاله این است که بازگویی نتایج تحقیقات در قالب گزارش های خشک تحقیقی آکادمیک، افراد زیادی را از دسترسی به آنها و کسب آگاهی های اجتماعی لازم محروم می‌کند. بر اساس نتایج بدست آمده از چند تجربه می توان گفت در حالی که چنانچه نتایج تحقیقات در قالب تصویر عرضه شوند، علاوه بر تولید اطلاعات مورد نیاز محققین و دانشمندان، به فهم اجتماعی وسیع تر موضوع از جانب کنشگران اجتماعی نیز کمک خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها