حاشیه‏نشینی و فضای شهری: بازتولید اجتماع غریبه ها، مطالعه موردی محله‏ی عرب‏های ملک شهر اصفهان

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان،

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان،

چکیده

هدف اصلی تحقیق تحلیل «وضعیت غریبگی» حاشیه‏نشینان نسبت به اجتماع بزرگتر یعنی ساکنین شهر اصفهان و اهالی محلات مجاور و نیز نسبت به یکدیگر بوده است. بر اساس یافته ها پایین بودن سطح اعتماد اجتماعی در محل، ناامن دیدن محل و پایین بودن سطح روابط اجتماعی نزدیک و صمیمی، چندپارگی بافت اجتماعی محله‏ی عرب‏ها را نشان می‌دهد. نگرش‏های منفی اهالی محلات مجاور به محله‏ی عرب‏ها از یک سو و فقدان روابط اجتماعی با افراد صاحب پایگاه اجتماعی بالا و قوی بودن هویت قومی در ساکنین از سوی دیگر، نشان دهنده‏ی جداافتادگی جامعه‏شناختی و نه صرفاً مکانی و فضایی اهالی محله عرب ها از فرآیندها و محیط شهری است.

کلیدواژه‌ها