جابجایی جمعیت و اچ?آی?وی/ ایدز: بررسی برخی شواهد موجود در ایران

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکد? علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 گروه پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

شواهد موجود در سطح بین?المللی و در ایران نشان می?دهد که جمعیتهای در حال جابجایی از قبیل مهاجران، رانندگان و کارکنان کشتی به شکلی جدی در معرض خطر ابتلا به ایدز قرار دارند. طی مقاله از طریق پژوهش اسنادی و بهره?گیری از تمام اطلاعات موجود در دور? زمانی پنج?سال? 1380-1385 زمینه?های مورد نظر در میان مهاجران، رانندگان، کارگران فصلی و نوبتی/ادواری، ملوانان، و ساکنان استانهای مرزی توصیف و تحلیل می?شوند. نتایج این مطالع? اولیه نشان?دهند? آسیب?پذیری گروههای جابجا?شونده در پیوند با خطر اچ?آی?وی/ایدز از یکسو و کمبود تمهیدات ویژ? این گروه در کشور در زمینه?های پیشگیری، کنترل و کاهش اچ‌آی‌وی/ایدز از سوی دیگر هستند.

کلیدواژه‌ها