مقایسه برخی ویژگیهای روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران

نویسندگان

1 دکتری جرم شناسی دانشگاه ساوترن پاسیفیک امریکا، عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 کارشناس ارشد رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد انسان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله برخی ویژگی های فردی، خانوادگی و اجتماعی دو گروه زنان و دخترانی را که در سنین قبل و پس از 18 سالگی تن فروشی را شروع کرده‌اند، مقایسه می‌کند. مهمترین عوامل خطر روسپی شدن کودکان عبارتند از: آزار جنسی در کودکی، فرار از منزل، اجبار به روسپیگری، حضور روسپی در بین دوستان، سابقه سوء مصرف پدر، مسئولیت تامین مخارج دیگران (بارتکفل)، سابقه سوء مصرف مواد مادر، سابقه بازداشت قبل از روسپیگری. نتایج این مطالعه یافته های پژوهش های پیشین در زمینه ویژگیهای کودکان آزار دیده و عوامل خطر که احتمال روسپی شدن کودکان را افزایش می‌دهد، تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها