عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی جوانان استان کردستان

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‏شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد جامعه‏شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق سعی شده است با رویکردی جامعه شناختی، عوامل اجتماعی مؤثر بر اقدام به خودکشی در بین جوانان کردستان شناسایی شود. در این پژوهش از روش پیمایشی و پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده است. در این تحقیق با 128 نفر از افراد زیر 25 سال که در فاصله بین سالهای 1383 تا 1386 اقدام به خودکشی کرده اما موفق به آن نبوده‌اند، مصاحبه شده است. نتایج بدست آمده حاصل از تحلیل نتیاج نشان می‏دهد که احساس انتظام اجتماعی شدید در بین زنان و احساس نابسامانی اجتماعی در بین مردان عامل اصلی خودکشی جوانان در کردستان بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها