جهان چهارم ایرانی- سیمای «زیست حاشیه‌ای» و«مسائل شهری» در همدان و برخی راه‏چاره‏ها

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

طی دهه‌های گذشته استان همدان رشد شهری گسترده‌ای را تجربه کرده است که منجر به پیدایش و افزایش حاشیه‌ها در اطراف این شهر شده است. در این مقاله با استفاده از پیمایش‌های میدانی محقق در نواحی حاشیه شهر همدان در تابستان سال 1384 و پائیز 1387، داده‌های طرح توانمندسازی حاشیه‌نشینان، یافته‌های گزارش ارزیابی اجتماعی در طرح توسعه محلی، و نیز یافته‌های مطالعه جرائم زنان و جوانان در شهر همدان در سال 1389 سیمای حاشیه‌نشینی در شهر همدان مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و در نهایت برخی توصیه‌های سیاستی جهت اداره بهتر حاشیه‌ها بر مبنای یافته‌های فوق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها