مطالعه ای کیفی در شناخت هنجارهای تسهیل کننده مصرف مواد اعتیادآور در میان خرده فرهنگ های قومی ایران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به روش کیفی و با استفاده از تکنیک‌های مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک مکتوب و ادبیات شفاهی مرسوم در مورد مصرف مواد در صدد است تا هنجارهای تسهیل کننده مصرف مواد را در میان پنج خرده فرهنگ بزرگ قومی ایران (در قالب 10 استان) را بررسی کند. به منظور شناخت هنجارهای تسهیل کننده مصرف مواد اعتیاد آور در میان خرده فرهنگ‌ها سه حوزه مورد تاکید و هنجارهای موجود در هر یک از این حوزه های مورد مطالعه قرار گرفت.: 1- توصیه-های دارویی و درمانی، 2- باورهای عامیانه و جملات و ضرب‌المثل‌ها و 3- آداب و رسوم خاص. بر اساس یافته‌ها در هر سه حوزه مشخص شده در میان همه خرده فرهنگ‌های مورد بررسی هنجارهایی وجود دارد که تسهیل کننده مصرف مواد مخدر هستند.

کلیدواژه‌ها