دوره و شماره: دوره 1، شماره 4 - شماره پیاپی 504521، اسفند 1389، صفحه 1-188 (بررسی مسائل اجتماعی ایران) 
ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران

محمدتقی کرمی؛ سیدمهدی اعتمادی‌فرد


شماره‌های پیشین نشریه

بررسی مسائل اجتماعی ایران
اسفند 1389، صفحه 1-188
بررسی مسائل اجتماعی ایران
آذر 1389
بررسی مسائل اجتماعی ایران
شهریور 1389
بررسی مسائل اجتماعی ایران
خرداد 1389