ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی نظری- فرهنگی دانشگاه تهران

چکیده

اعتیاد از جمله مسائل اجتماعی در ایران است که در دهه‌های گذشته در ساخت‌ اجتماعی‌اش دگرگونی‌هایی ایجاد شده است. موضوع تحقیق حاضر،‌ چگونگی ساخت‌یابی اجتماعی اعتیاد در ایران‌ است. در این تحقیق به منظور تحلیل این موضوع، از مدل نظری واقع‌گرایی تحلیلی استفاده شده است. نظریه‌ی اساسی در این مدل، نظریه‌ی اراده‌گرایانه کنش است که پارسونز در دوره‌ی نخست تلاش نظریش آن را بسط و توضیح داد. روش اصلی نیز تحلیل ثانویه است. مبنای تأمین داده‌ها به منظور تحلیل، داده‌های پژوهش‌های کلان و عمدتاً ملّی است که پیش از این صورت گرفته است. بر اساس مدل مذکور و با استفاده از روش تحلیل ثانویه، ابعاد عینی مورد بررسی قرار گرفته و الگوی تغییر مصرف و توزیع در ایران توضیح داده شده است. همچنین ابعاد ذهنی و الگوی تغییر نگرشی در خصوص اعتیاد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها