بررسی ارتباط کیفیت زندگی با تغییرات دینداری دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مطالعات توسعه، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

این مقاله به‌ بررسی رابطة میان ابعاد کیفیت زندگی با تغییرات دینداری دانشجویان و تحلیل عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد. جامعة آماری پژوهش کلیة دانشجویان سه دانشگاه دولتی استان مازندران است که 445 نفر از آنان به‌روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی، انتخاب و مطالعه شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که گستردگی دو مفهوم کیفیت زندگی و دینداری مانع از تأیید یا رد یک فرض یا بحث قابل اجماع و واحد نمی‌شود. به همین دلیل نمی‌توان از رابطة ساده و یک‌سویه بین کیفیت زندگی و دینداری صحبت کرد، بلکه برای‌ رسیدن به یک رابطة واقعی و دقیق باید کلیة شاخص‌ها و ابعاد حداکثری موضوعات را مبنا قرار داد. ضریب همبستگی متغیرهای‌ کیفیت زندگی و دینداری در این مطالعه مثبت است. یعنی با افزایش و تحولات مثبت در وجوه و شاخص‌های کلی کیفیت زندگی خانواده‌های دانشجویان، بر میزان دینداری افزوده می‌شود. اما در بررسی رابطة ابعاد جزئی دو متغیر چنین رابطه‌ای دیده نمی‌شود. به‌طور خاص، رابطة کیفیت زندگی مادی در دو وضعیت خیلی‌عالی و خیلی‌ضعیف آن، با دینداری دانشجویان رابطة منفی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها