دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-154 
7. برساخت اجتماعی ناتوانی

صفحه 131-154

علیرضا محسنی تبریزی؛ خدیجه جبلی