دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-154 
برساخت اجتماعی ناتوانی

صفحه 131-154

10.22059/ijsp.2013.50662

علیرضا محسنی تبریزی؛ خدیجه جبلی