مطالعة اکتشافی وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به ایدز در ایران (مورد مطالعه: بیماران بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی رفاه دانشگاه تهران

چکیده

در چند سال اخیر شاهد روند رو به رشد بیماران مبتلا به ایدز در جامعه و خصوصاً در شهر تهران هستیم. بیماری ایدز برای شخص بیمار مسا ئل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی به همراه می‌آورد. به‌طوری‌که به نظر می‌رسد شرایط و مسائل اجتماعی و اقتصادی حاکم و مرتبط با بیماری، کشنده‌تر از خود ویروس اچ.‌آی.‌وی و بیماری ناشی از آن باشد. در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به ایدز در ایران پرداخته شده است. بدین منظور یکی از مراکز بیماران ایدزی در شهر تهران (‌بخش عفونی بیمارستان امام خمینی) به عنوان میدان پژوهش برگزیده شد. در این پژوهش از فنون مطالعة کیفی مانند مصاحبة عمیق و بحث گروهی متمرکز استفاده شده است تا به اهداف پژوهش خود دست یابیم. در همین راستا با 15 بیمار مصاحبه و نیز در دو گروه شش‌نفره بحث گروهی متمرکز انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این بیماری به‌علت داغ ننگی که برای بیمار دارد به‌شدت بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمار تأثیر می‌گذارد، به‌طوری‌که سبب می‌شود بیمار از حقوق طبیعی و عمومی خود محروم گردد.

کلیدواژه‌ها