بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افسردگی‌ بررسی تطبیقی ‏میزان ‏افسردگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن ‏در استان گیلان و تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

افسردگی یکی از رایج‏ترین بیماری‏های روانی است که عوامل ‏اجتماعی در بروز آن، نقش مؤثری دارد. پژوهش‏حاضر سعی کرده است‏، تا با رویکردی جامعه ‏شناختی و با روش پیمایشی (انتخاب 300 نفر از شهرهای تهران، رشت، صومعه ‏سرا و لاهیجان) به بررسی تطبیقی دو استان تهران و گیلان بپردازد. یافته‏ های مربوط به افسردگی؛ که براساس آزمون افسردگی سما انجام شده است، میانگین افسردگی افراد نمونه را (در مقیاس0 تا 100) برابر با 27/26، در حد «افسردگی ‏خفیف» نشان می‏دهد. همچنین؛ نتیجه تحلیل چندمتغیری داده ‏ها بیانگر آن است که عامل نبود ‏پیوند اجتماعی، که متشکل از دو متغیر نبود ‏حمایت ‏اجتماعی و جدایی ‏اجتماعی است، بیش ‏از سایر عوامل با افسردگی رابطه دارد. بعد از آن به ‏ترتیب، عامل نبود‏ موفقیت ‏اقتصادی که شامل متغیر دست‌نیافتن به هدف است، و عامل نابسامانی‏ اخلاقی که متشکل از متغیرهای بی‏اعتمادی ‏اجتماعی، آنومی و احساس‏ ناامنی؛ بیشترین تا کمترین سهم ‏خالص را در توضیح افسردگی، داشته‏اند.

کلیدواژه‌ها