دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-331 (پاییز و زمستان) 
6. تحلیل اجتماعی رفتار مصرف برق

صفحه 287-304

صادق صالحی؛ لقمان امامقلی