مطالعۀ جامعه‌شناختی قتل: شناسایی ریسک‌فاکتورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

قتل یکی از جدی‌ترین نوع جرایم خشن است که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر قاتل، قربانی خانواده‌ها و اعضای اجتماع محلی وارد و احساس امنیت اجتماعی را خدشه‌دار می‌سازد.
روش تحقیق پدیدارشناسی است. در این پژوهش با تمرکز بر ‌داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساخت‌یافته با 14 قاتل (12 مرد و 2 زن) بر فهم و شناسایی ریسک‌فاکتورهایی تلاش شده است که در توضیح چرایی و چگونگی شکل‌گیری پدیدۀ قتل مؤثرند. نتایج نشان می‌دهد که در فهم قتل باید به تعاقب رفتارهای ضداجتماعی و ریسک‌فاکتورهایی که در سطح فردی، خانوادگی، محلی و جامعوی در طول زمان بر سبک زندگی اثر گذاشته‌اند، توجه کرد و این مسئله را در نظر گرفت که چگونه رفتار انحرافی از سنین پایین توسعه می‌یابد و در طول زندگی به چیزهای دیگر تبدیل می‌شود. به عبارتی باید رفتاری که سنگ بنای رفتار دیگر می­شود و یا حتی رفتارهای غیر جرمی که می‌تواند به رفتارهای جرمی کشیده شود و یا دلالت‌هایی برای کجروی در مراحل بعدی زندگی داشته باشد، شناسایی شود. مصاحبه‌های عمیق حاکی از آن است که عمدۀ پاسخگویان در دوران کودکی خود به نوعی درگیر رفتارهای ضداجتماعی چون ولگردی، پرسه­زنی، کفتربازی، پرخاشگری، آزار حیوانات و شرارت بوده‌اند و رفتارهای انحرافی در طول زندگی آنها توسعه یافته است. لذا شناسایی ریسک‌فاکتورها و کنش و واکنش میان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 •  

  • صادقی، حسین، شقاقی، وحید و اصغرپور، حسین، تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارۀ 68، بهار 1384 صفحات 90-63.
  • صادقی فسایی، سهیلا، بررسی تصور زنان نسبت به خشونت‌های خانگی، 1389، پروژۀ جمعیت و توسعۀ دانشگاه تهران.
  • صادقی فسایی، سهیلا، استراتژی‌های زنان در مقابله با خشونت‌های خانگی،1389، مجلۀ مسائل اجتماعی.
  • عبدی، عباس (1367)، مسائل اجتماعی قتل در ایران. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

   

  Berger, Peter L. 1963. Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective. Garden City, NY: Anchor Books.

   Brookman, Fiona (2005), Understanding Homicide, Sage

  Farrington, D. (2002) ‘Developmental Criminology and Risk-Focused Prevention’, in M. Maguire, R. Morgan and R. Reiner (eds) The Oxford Handbook of Criminology, 3rd edn, Oxford: Oxford University Press.

  Garland, David (1996), the Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society, British Journal of Criminology No 1

  Lea, John (2002), Crime and Modernity, Sage

  Lombroso, C. (1911), Crime: Its Causes and Remedies. Boston, MA: Little Brown.

  Mills, C. Wright. 1959. The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press

  Mucchielli, Laurent (2004), Demographic and Social Characteristics of Murderers and Their Victims: A Survey on a Département of the Paris Region in the 1990s

   Source: Population (English Edition, 2002-), Vol. 59, No. 2 (Mar. - Apr. 2004), pp. 167-194 Published by: Institut National d'Études Démographiques

  Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3654902.

  Muncie, John (2004), Youth and Crime. Sage

  Parker, R.(1996), Alcohol and Homicide. Albany: State University of New York Press

  Roman, Paul M. 1981a. “From Employee Alcoholism to Employee Assistance: An Analysis of the De-Emphasis on Prevention and on Alcoholism Problems in Work-Based Programs.” Journal of Studies on Alcohol 43:244–72

  Sadeghi, F, S (1996), Women and Crime in Iran, Unpublished Ph.d Thesis, Manchester University, England

  Taylor, I., P. Walton, and J. Young. 1973. The New Criminology.New York: Harper & Row.