دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، آبان 1393، صفحه 191-414 (پاییز و زمستان)