بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلاف‌ها و تعارضات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مطالعات خانواده و زنان دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (سلام ا... علیها)

2 کارشناس ارشد رشتۀ مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (سلام ا... علیها)

چکیده

روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است. جامعۀ آماری، زنان شاغل و خانه‌دارِ شهر تهران و حجم نمونه 284 نفر است. نمونه‌گیری به‌ صورت خوشه‌ای و تصادفی ساده در سه منطقۀ شمال و جنوب و مرکز شهر تهران انجام شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامۀ محقق­ساخته است که با نرم­افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های تبیینی حاکی از آن است که بین تقسیم‌ کار در خانواده و اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی در دو گروه زنان شاغل و خانه‌دار رابطۀ معناداری وجود دارد. بین نگرش نسبت به اشتغال زن و عرف مذهبی و هزینه‌ها با اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل رابطه وجود دارد. با افزایش میزان حمایت خانوادگی و افزایش درآمد هر دو گروه از زنان شاغل و خانه‌دار، میزان اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی کاهش می‌یابد. در میان زنان غیر شاغل، بین مدت زمان ازدواج و تعداد فرزندان و اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی رابطۀ معناداری وجود دارد. در مجموع، یافته‌ها نشان می­دهد که اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل بیش از زنان خانه‌دار است.
 

کلیدواژه‌ها


اسدخانی، فریبا (1378) میزان رضایت از زندگی زناشویی و رابطۀ آن با نقش جنسیتی در زنان شاغل متأهل تهران. معاونت سیاسی و امنیتی امور بانوان.
باقری، افسانه (1380). رابطۀ کیفیت زناشویی با موقعیت اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خانواده، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (سلام‌ا... علیها)
جاراللهی، عذرا (1372). اثر اشتغال زن در خانواده‌های کارگر. پایان‌نامة دکتری دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد علوم و تحقیقات، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی.
دواس، دی- ای (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمة هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
سفیری، خدیجه (1377). جامعه‌شناسی اشتغال زنان. تهران: تبیان.
سگالن، مارتین (1380). جامعه‌شناسی تاریخی خانواده. ترجمة حمید الیاسی. تهران: نشر مرکز.
سلیمانیان، علی‌اکبر (1373). بررسی تأثیرات نظرات غیر منطقی بر نارضایتی زناشویی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.
عباسی، صفورا (1380). تضاد خانوادگی زنان شاغل و عوامل مؤثر بر آن. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی.
کوئن، بروس (1382). مبانی جامعه‌شناسی. ترجمة غلام عباس توسلی. تهران: سمت.
گیدنز، آنتونی (1373). جامعه‌شناسی. ترجمة منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.
محرمی، معصومه (1387) بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اختلاف زناشویی در بین زنان شاغل و خانه‌دار. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (سلام‌ا... علیها).
منصوریان، محمد کریم؛ فخرایی، سیروس (1386) تحلیل جامعه‌شناختی تعارضات همسران در خانواده‌های شهر شیراز. تحقیقات زنان، سال 20، شمارۀ 1، صص 113-75.
موحدی، بهناز (1380). آثار اشتغال زنان بر مناسبات خانواده. تهران: برگ زیتون.
میشل، آندره (1354). جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج. تهران: دانشگاه تهران.
نادری، پریسا (1384). بررسی علل ناسازگاری زوجین در میان خانواده‌های زنان شاغل و خانه‌دار در شرکت آب و فاضلاب شهر کرمان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
 
Fokeman, T; Lief broer, A.C. (2004). Employment and divorce among women between 1903 and 1937. The history of the family. 425-442.
Greenstein, T.N. (1990). Marital disruption and the employment of married woman. Journal of marriage and the family.57-69.
Liker.J.K,Elder.J.H. (1983). Economic hardship and marital relationship the 1930. American sociological review. 343-359.
Saul Hoffman (1977). Marital Instability and the Economic Status of Women. Journal of marriage and family, Vol. 14, No. 1. 67-76.
Shoen, R.A. Nan.M.R, Kendra. S.N, Kim (2002). Women employment marital happiness and divorce. SQO Social force, 630-643.