بررسی تأثیر هنجارهای زیست‌محیطی بر بازیافت پسماندهای خانگی: موردمطالعۀ منطقۀ هفت تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دانشیار جامعه‌شناسی محیط زیست، دانشگاه مازندران

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

مشکلات زیست محیطی به طور عام و مشکلات ناشی از پسماند به طور خاص، از معضلات جوامع کنونی به شمار می­روند. حل این مشکلات نیازمند مشارکت شهروندان است. به علاوه، در این زمینه عوامل اجتماعی- روانشناختی گوناگونی بر رفتار شهروندان تأثیر دارند که یکی از آنها هنجارهای زیست‌محیطی است. هدف مقالۀ پیش رو سنجش و بررسی هنجارهای زیست‌محیطی و ارتباط آن با بازیافت پسماند خانگی در منطقۀ هفت تهران است. برای تبیین این موضوع، از نظریه­ها و تعاریف هنجاری استفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده‌ است. 400 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تکمیل و پاسخ‌ها با نرم‌افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده که شهروندان، هنجارهای زیست‌محیطی نسبتاً بالایی دارند (میانگین 37/3 از پنج)؛ شهروندان تهرانی، بازیافت پسماند خانگی خود را در سطح بالایی انجام داده­اند (میانگین 09/3 از پنج) و نهایتاً، نتایج تحقیق نشان داده که بین دو متغیر رابطۀ مثبت متوسطی وجود داشته است. به گونه‌ای که 11% از بازیافت پسماند به وسیلۀ هنجارهای زیست‌محیطی تبیین می‌شود. بررسی دقیق‌تر موضوع نشان داده است که رابطۀ بین دو متغیر تعاملی است و با افزایش هر یک، دیگری نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها