دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، دی 1394، صفحه 215-416 (پاییز و زمستان) 
بررسی ترکیبی و ارزیابی سریع وضعیت کودکان خیابانی و ویژگی‌های کار آنان در تهران

صفحه 391-416

10.22059/ijsp.2015.58570

مروئه وامقی؛ پیام روشنفکر؛ معصومه دژمان؛ حسن رفیعی؛ آمنه ستاره فروزان