بررسی تأثیر رویکردهای منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد کارآفرینانه و نوآورانه در آموزش عالی ایران: موردمطالعۀ دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیئت علمی گروه ‌مدیریت دانشگاه ایلام

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، مرکز تحقیقات استراتژیک

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد کلیدی الگوی مدیریت منابع انسانی، رویه­های این مدل و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی نوآورانه و کارآفرینانه است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ جمع‌آوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایش بوده که در آن به بررسی میدانی تجارب مدیریت منابع انسانی و ابعاد مختلف آن در بافت دانشگاه­های دولتی تهران پرداخته شده است. جامعۀ آماری را تمامی مدیران عالی در سطح دانشکده­های دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی تشکیل می­دهند که با روش نمونه­گیری هدفمند، تعداد 70 نفر از رؤسا و مدیران انتخاب و بررسی شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ای ساختارمند مبتنی بر طیف 5 درجه­ای لیکرت استفاده شد. به منظور تحلیل داده­ها نیز از شاخص­های توصیفی میانگین و آمار استنباطی همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد استراتژیک و کارکردی منابع انسانی هر کدام اثر متفاوتی بر عملکرد سازمانی دارند، همچنین درجۀ موفقیت کارآفرینی فردی و گروهی بر حسب این دو بعد متفاوت است. در نهایت یافته­ها نشان داد که تجارب استراتژیک و تجارب کارکردی مدیریت منابع انسانی به طور قابل ملاحظه­ای بر اثربخشی سازمانی و بخصوص بر عملکرد نوآورانه از طریق مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر می­گذارند.

کلیدواژه‌ها