بررسی تطبیقی کیفیت زندگی مربوط به سلامت بزرگسالان شهر تهران، با تاکید بر سلامت خودادراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی کیفیت زندگی مربوط به سلامت بزرگسالان شهر تهران، از نسخه پنج‌سطحی پرسشنامه سازمان کیفیت زندگی اروپا (EQ-5D-5L) استفاده شده است. این پرسشنامه متشکل از یک مقیاس دیداری (EQ-VAS) و یک سیستم توصیفی سلامت شامل پنج بعد: تحرک، مراقبت از خود، فعالیت­های روزمره، درد/ناراحتی و اضطراب/افسردگی است. همانند دیگر کشورها، بزرگسالان شهر تهران نیز با افزایش سن نمره پایین­تری به وضعیت سلامت خویش داده و مشکلات بیشتری را در ابعاد سلامت گزارش کرده­اند؛ زنان نیز وضعیت سلامت خویش را پایین­تر از مردان ارزیابی کرده­اند، با اینکه امید زندگی بالاتری نسبت به مردان دارند. مقایسه نتایج شهر تهران با کشورهای مورد بررسی، نشان‌دهنده وضعیت سلامت خودادراک نامناسب این شهر نسبت به این کشورها، بخصوص کشورهای توسعه­یافته است. ارزیابی بزرگسالان شهر تهران از وضعیت سلامت خویش براساس نمرات مقیاس دیداری پایین­تر از اکثر کشورهای مورد مقایسه است. در میان ابعاد سلامت، وضعیت شهر تهران در سه بعد تحرک، درد/ناراحتی و اضطراب/افسردگی نسبت به کشورهای مورد مقایسه نامناسب و در بعد اضطراب/افسردگی نگران­کننده است. در بعد اضطراب/افسردگی میزان مشکلات گزارش شده در تمام گروه­های سنی بیش از 23درصد و مشکلات جوانان گروه سنی 24-18 ساله بیش از سه گروه سنی ده­ساله بعدی است. نتایج نشان‌دهنده نیاز به توجه بیشتر به وضعیت سلامت روانی جامعه بویژه جوانان است. وضعیت سلامت خودادراک سالمندان شهر تهران، بخصوص زنان سالمند، نیز نامناسب و نیازمند توجه است.

کلیدواژه‌ها


-         ادیب حاج باقری، محسن؛ عباسی نیاء، محمد (1388). ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان مبتلا به شکستگی گردن ران با دو ابزار EQ-5D و SF-36. پژوهش پرستاری، دوره 4، شماره1، صفحات 79-71.
-         حبیب پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا (1391). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات اجتماعی: (تحلیل داده های کمی). چاپ پنجم، تهران، لویه.
-         درویش‌پور کاخکی، علی؛ عابد‌سعیدی، ژیلا؛ دلاور، علی و سعیدالذاکرین، منصوره (1388). ابزارهای اندازه‌گیری وضعیت سلامت و کیفیت زندگی سالمندان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 33، شماره 3، صفحات 173-162.
-         مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری 1390.
-         میرزایی، محمد (1380). انتقال مرگ ومیر، اختلال در سلامتی و برنامه ریزی بهداشتی. نامه علوم اجتماعی، شماره 18، صفحات 288-269.
-         هادی پور، مریم؛ ابوالحسنی، فرید؛ مولوی وردنجانی، حسین (1392). کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران دیابتی نوع دو در ایران. فصلنامه پایش، سال دوازدهم، شماره دوم، صفحات 141-135.
-         Burstrom K., Johannesson M. & Diderichsen F. (2001). “Swedish population health-related quality of life results using the EQ-5D.” Quality of Life Research, 10: 621–635.
-         Bowling, Ann (2003). “Current state of the art in quality of life measurement,” in Carr A.J., Higginson I.J., & Robinson P.G. (Eds.). “Quality of Life.” BMJ Books.
-         Fujikawa A., Suzue T., Jitsunari F., Hirao T. (2011). “Evaluation of health-related quality of life using EQ-5D in Takamatsu, Japan.” Environ Health Prev Med, 16: 25–35.
-         Haywood K.L., Garratt A.M. & Fitzpatrick R. (2005). “Quality of life in older people: A structured review of generic self-assessed health instruments.” Quality of Life Research, 14: 1651–1668.
-         Jenkinson C., and McGee H. (1998). “Health Status Measurement: A brief but critical introduction.” Radcliffe Medical Press.
-         Kind P., Dolan P., Gudex C., Williams A. (1998). “Variations in population health status: results from a United Kingdom national questionnaire survey.” BMJ, 316: 736–741.
-         Luo N., Johnson J.A., Shaw J.W., Feeny D., and Coons S.J. (2005). “Self-Reported Health Status of the General Adult U.S. Population as Assessed by the EQ-5Dand Health Utilities Index.” Medical Care, Vol. 43, No. 11, pp. 1078-1086.
-         Murray, Christopher J.L. and Chen L.C. “Understanding Morbidity Change.” Population and Development Review, Vol. 18, No. 3 (Sep., 1992), pp. 481-503.
-         Oemar M., and Janssen B. (2013). “EQ-5D-5L User Guide: Basic information on how to use EQ-5D-5L instrument.” Version 2. EuroQoL Group.
-         Gusi, N., Olivares, P.R., and Rajendram R. (2010). “The EQ-5D Halth-Related Quality of Life Questionnaire,” in Preedy V.R., Watson R.R. (Eds.). “Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures.” Springer.
-         Shaw J.W., Johnson J.A. and Coons S.J. (2005). “US Valuation of the EQ-5D Health States: Development and Testing of the D1 Valuation Model.” Medical Care, Vol. 43, No. 3, pp. 203-220.
-         Siegel J.S. (2012). “The Demography and Epidemiology of Human Health and Aging.” Springer.
-         Sun S., Chen J., Johannesson M., Kind P., Xu L., Zhang Y., and Burstrom, K. (2011). “Population health status in China: EQ-5D results, by age, sex and socio-economic status, from the National Health Services Survey 2008.” Qual Life Res, 20: 309–320.
-         Szende A., Janssen B., and Cabases J. (Eds.) (2014). “Self-Reported Population Health: An International Perspective based on EQ-5D.” Springer.
-         Szwarcwald C.L., Borges de Souza-Júnior P.R., Pires Esteves M.A., Damacena G.N., and Viacava F. (2005). “Socio-demographic determinants of self-rated health in Brazil. Rio de Janeiro, Cadernos Saúde Pública, 21, pp: S54-S64.
-         Tsuchiya A., Ikeda S., Ikegami N., Nishimura S., Sakai I., Fukuda T., Hamashima C., Hisashige A., and Tamura M. (2002). ”Estimating an EQ-5D population value set: the case of Japan.” Health Econ, 11: 341–353.
-         Wang H., Kindig D.A., & John Mullahy J. (2005). “Variation in Chinese population health related quality of life: Results from a EuroQol study in Beijing, China.”  Qual Life Res, 14: 119–132.
-         www.euroqol.org.