دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-340