دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-340 
11. تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی

صفحه 287-310

نبی‌ اله غلامی؛ شهلا معظمی؛ سکینه سلطانی کوهبنانی