همگون‌گزینی در جامعه ناهمگون: تبیین گرایش عام به همسان همسری در بین جوانان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی دانشگاه تهران

چکیده

دغدغه ما از نگارش این مقاله پرکردن خلایی بود که از دو پژوهش پیشین ما پیدا شده بود. پس از مطالعه دو حوزهمرتبط با این موضوع (بازتولید محافظه‌کاری ارزشی و تفاوت‌های جنسیتی در همسریابی اینترنتی) به این نتیجه رسیدیم که محوریت بحث ترجیحات همسرگزینی جوانان ایرانی، با همگون‌گزینی آنان در جامعه‌ای ناهمگون است،که همین موضوع نیز دغدغه اصلی این مقاله به شمار می‌آید.بنابراین از آنجایی که تحلیل‌های جامعه‌شناختی بر مبنای نظریه همسان‌گزینی و یا همسان‌همسری بخش قابل توجهی از ادبیات مربوط به انتخاب همسر را به خود اختصاص داده است و با توجه به ظهور شکل‌های جدید همسریابی و ابعاد و اثرات مختلف آن مانند همسریابی اینترنتی در جامعه ایران این نکته حائز اهمیت است که بدانیمکه آیا ترجیحات افراد در همسریابی اینترنتی در ایران نیز از الگوی رایج همسان گزینی تبعیت می‌کند یا خیر؟ و اینکه آیا پدیده عام و فراگیر همگون‌گزینی و همسان‌همسری در ترجیحات همسرگزینی افراد در دنیای واقعی، در بستر و فضای مجازی نیز قابل رویت است؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش اساسی در این مقاله از داده‌های مندرج در پروفایل 84 هزار کاربر سایت همسریابی طوبی بهره گرفته شده است و نتایج آن در قالب جداول آماری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


-         امینی، ناصر، «معیارهای انتخاب همسر»، زن جنوب، شهریور 80 ، 3 صفحه.
-         باومن، زیگمونت (1383)، عشق سیال: در باب ناپایداری پیوندهای انسانی، ترجمه عفان ثابتی، تهران، نشر ققنوس.
-         حسینی بیرجندی (۱۳۸۰) ، مشاوره در آستانه ازدواج ، تهران ، آوای نور.
-         ساروخانی، باقر (۱۳۷۰)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش.
-         ساروخانی، باقر (۱۳۷۵)،مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، نشر مرکز.
-     شکوری، علی ؛ شفیعی، زینب (1393)، بازتولید ارزش های محافظه کارانه در همسریابی اینترنتی (مطالعه موردی سایت همسریابی طوبی)، بهار و تابستان، سال نهم، شماره اول، مجله جهانی رسانه، دانشگاه تهران، صفحه 50-23
-     شکوری، علی ؛ شفیعی، زینب (1394)، آنچه زنان و مردان می خواهند: تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در ترجیحات همسریابی اینترنتی، دوره 13، شماره 2، مجله زن در توسعه و سیاست، دانشگاه تهران، صفحه 225-244.
-         شهابی، محمود (۱۳۷۱)، آرمان های زوجیت و همسرگزینی در تهران و پژوهشی درباره میزان توافق دختران دبیرستانی و مادران آنها در طرز تلقی های زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-         شهابی، محمود (۱۳۷۱)، افراد چگونه همسر خود را انتخاب می کنند، مجله زنان ، شماره ۹.
-     قاسمی تودشکچویی،غلامرضا؛ معتمدی،مسعود؛ اسدالهی،قربانعلی؛ مالک،شیکا (1384)، بررسی مقایسه ای ملاکهای انتخاب همسر داوطلبان ازدواج در بدو و یک سال پس از ازدواج، بهار و تابستان، شماره 85،  صفحه (67 _ 74).
-         گود، ویلیام (۱۳۵۲)، خانواده و جامعه، ترجمه: ناصحی، ویدا، تهران، بنگاه نشر و ترجمه.
-     ملکوتی فر، ولی الله، انتخاب همسر در یک خانواده آرمانی از دیدگاه اسلام، در همایش اسلام و فمینیسم (4 و 3 اسفند 1379، مشهد)، مجموعه مصاحبه ها و خلاصه مقاله های همایش اسلام و فمینیسم، مشهد، دانشگاه فردوسی، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، 1379، 208 صفحه. (صفحه 193).
-         Ahern F. M., Cole R. E., Johnsonr. C., VANDENBERG S. G., 1985: Familial resemblances for cognitive abilities and personality in an Egyptian sample. Personality and Individual Differences 9: 155–163.
-         Alvarez L., Jaffe K., 2004: Narcissism guides mate selection: Humans mate assortatively, as revealed by facial resemblance, following an algorithm of "self seeking like". Evolutionary Psychology 2: 177–194.
-         Athinson, Maxin. P and Glass , Becky. L. (1985)"Marital Age Heterogamy And Homogamy,1900 To 1980". Journal Of Marriage and The Family.Vol.47.No.3, PP ,685-690.
-         Barlow, John P. 1996. A Declaration of the Independence of Cyberspace. Retrieved January 20, 2014 (https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html).
-         Berado, D.H and Berado, F.M And Vera,H (1985) "Age Heterogamy In Marriage". Journal Of Marriage And Family . Vol.47 No. 3,PP . 553-566.
-         Bereczkei  T., Gyuris P., Weidfeld G. E., 2004: Sexual imprinting in human mate choice. Proceedings of the Royal Society of London, Series B: Biological Sciences 271: 1129–1134.
-         Bereczkei T., Csanaky A., 1996: Mate choice, marital success, and reproduction in a modern society. Ethology and Sociobiology 17: 17–35.
-         Blackwell, Debra L., and Lichter, Daniel T. 2004. Homogamy Among Dating, Cohabiting, and Married Couples. The Sociological Quarterly 45:719–37.
-         Bleske-Rechek A., Remiker M. W., Baker. J. P., 2009: Similar from the start: Assortment in young adult dating couples and its link to relationship stability over time. Individual Differences Research 7: 142–158.
-         Blood,R.O , Wolf. D.M, (1960) Husbands and Wives: the Dynamics Of Married Living Free Press New York.
-         Brase G. L., Guy E. C., 2004: The demographics of mate value and self-esteem. Personality and Individual Differences 36: 471–484.
-         Bruze G., (2010): New Evidence On The Causes Of Educational Homogamy,Department of Economics, Aarhus School of Business / School of Economics and Management, Aarhus University ,  JEL Classification: I21, J12.
-         Burgess Ernest W., and Wallin Paul. 1943. Homogamy in Social Characteristics. American Journal of Sociology 44:109–24.
-         Buss D. M., 1985: Human mate selection. American Scientist 73: 47–51.
-         Byrne D., Griffitt W., Stefaniak D., 1967: Attraction and similarity of personality characteristics. Journal of Personality an Social Psychology 5: 82–90.
-         Byrne, D., Ervin, C. R., & Lamberth, J. (1970). Continuity between the experimental study of attraction and real-life computer dating. Journal of Personality and Social Psychology, 16, 175–165.
-         Cacioppo, John T., Cacioppo, Stephanie, Gonzaga, Gian C., Ogburn, Elizabeth L., and VanderWeele, Tyler J. 2013. Marital Satisfaction and Break-ups Differ across On-line and Off-line Meeting Venues. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110:10135–40.
-         Chambers V. J., CHristiansen J. R., Kunz P. R., 1983: Physiognomic homogamy: A test of physical similarity as a factor in the mate selection process. Biodemography and Social Biology 30: 151–157.
-         Chen, CH. Y (2005). Picking And Choosing: The Simulation Of Sequential Mate Selection Process. University Of Wisconsin-Madison, Department Of Sociology.couples. Journal of Social and Personal Relationships 6:223–229.
-         DiMaggio, Paul and Eszter Hargittai. 2002. “From the Digital Divide to Digital Inequality.” Presentation at the annual meetings of the American Sociological Association in Chicago, August 2001.
-         Esteve A., 2009: Long term trends in marital age homogamy patterns: Spain, 1922–2006. Population (English Edition) 64:173–202.
-         Festinger, L., Schachter, S., & Back, K. (1950). Social pressures in informal groups. New York, NY: Harper.
-         Finkel, Eli J., Eastwick, Paul W., Karney, Benjamin R., Reis, Harry T., and Sprecher, Susan. 2012. Online Dating: A Critical Analysis from the Perspective of Psychological Science. Psychological Science in the Public Interest 13:3–66.
-         Freeman L., 1955: Homogamy in interethnic mate selection. Sociology and Social Research 39: 369–77.
-         Glicksohn J., Golan H., 2001: Personality, cognitive style and assortative mating. Personality and Individual Differences 30: 1199–1209.
-         Griffiths R. W., Kunz P. R., 1973: Assortative mating: a study  of  physiognomic homogamy. Social Biology 20: 448–453.
-         Gyuris P., Jarai R., Bereczkei T., 2010: The effect of childhood experiences on mate choice in personality traits: Homogamy and sexual imprinting. Personality and Individual Differences 49: 467–472.
-         Henry-Waring, Millsom, and Barraket, Jo. 2008. Dating and Intimacy in the 21st Century: The Use of Online Dating Sites in Australia. International Journal of Emerging Technologies and Society 6:14–33.
-         Hinsz V. B., 1989: Facial resemblance in engaged and married couples. Journal of Social and Personal Relationships 6:223–229.
-         Hitsch G. J., Hortacsu  A., Ariely D., 2010: What makes you click? Mate preferences in online dating. Quantitative Marketing and Economics 8: 393–427.
-         Houston, Serin, Wright, Richard, Ellis, Mark, Holloway, Steven, and Hudson, Margaret. 2005. Places of Possibility: Where Mixed-race Partners Meet. Progress in Human Geography 29:700–17.
-         Jacob T., Bremer D. A., 1986: Assortative mating among men and women alcoholics. Journal of Studies on Alcohol 47: 219–222.
-         Jaffe  K., CHacon-Puignau G., 1995: Assortative mating: sex differences in mate selection for married and unmarried couples. Human Biology 67: 111–120.
-         Jones H. E., 1929: Homogamy in intellectual abilities. The American Journal of Sociology 35: 369–382.
-         Kalmijn  M., 1998: Intermarriage and homogamy: causes, patterns, trends. Annual Review of Sociology 24: 395–421.
-         Kalmijn  M., FLAP H., 2001: Assortative meeting and mating: Unintended consequences of organized settings for partner choices. Social Forces 79: 1289–1312.
-         Kalmijn M., 1991: Shifting boundaries: Trends in religious and educational homogamy. American Sociological Review 56: 786–800.
-         Keller M. C., THIESSEN D., YOUNG R. K., 1996: Mate assortment in dating and married couples. Personality and Individual Differences 21: 217–221.
-         Knox,D.,Daniels,V.,Sturdivant,L., and Zusman,M. E. (2001).College Student of the Internet for Mate Selection.College Student Journal, 35 (1), 158-160.
-         Little A. C., BURT D. M., PERRETT D. I., 2006: Assortative mating for perceived facial personality traits. Personality and Individual Differences 40: 973–984.
-         Luo, S., Chen, H., Yue, G., Zhang, G., Zhaoyang, R., & Xu, D. (2008). Predicting marital satisfaction from self, partner, and couple characteristics: Is it me, you, or us? Journal of personal- ity, 76, 1231–1266.
-         Maes H. H., Neale M. C., Kendler K. S., Hewitt J. K.,Silberg J. L., Foley D. L., Meyer J. M., 1998: Assortative mating for major psychiatric diagnoses in two population-based samples. Psychological Medicine 28: 1389–1401.
-         Mare, Robert. D. 1991. Five Decades of Educational Assortative Mating. American Sociological. 56:15–32.
-         Mascie-Taylor C. G. N., 1987: Assortative mating in a contemporary British population. Annals of Human Biology 14: 59–68.
-         Mccrae R. R., Martin T. A., Costa P. T., Hrebickova M., Boomsma D. I., Willemsen G., 2008: Personality trait similarity between spouses in four cultures. Journal of Personality 76: 1137–1164.
-         Mcleod J. D., 1995: Social and psychological bases of homogamy for common psychiatric disorders. Journal of Marriage and the Family 57, 1: 201–214.
-         Merikangas  K. R., 1982: Assortative mating for psychiatric disorders and psychological traits. Archives of General Psychiatry 39: 1173–1180.
-         Miner E. J., SHackelford T. K., Starratt V. G., 2009: Mate value of romantic partners predicts men's partner- directed verbal insults. Personality and Individual Differences 46: 135–139.
-         Myers, N.J (2008), “Black college students attitudes towards romance and mate selection”, Doctoral   Dissertations,
-         Nojo S., Ihara Y., Furusawa H., Akamatsu S., Ishida T., 2011: Facial resemblance and attractiveness: an experimental study in rural Indonesia. Letters on Evolutionary Behavioral Science 2: 9–12.
-         Nojo S., Tamura S., Ihara Y., 2012: Human homogamy in facial characteristics: does a sexual-imprinting-like mechanism play a role? Human Nature 23: 323–340.
-         Ortega S. T., Whitt H. P., William J. A., 1988: Religious homogamy and marital happiness. Journal of Family Issues 9: 224–239.
-         Pennock-Roman  M., 1984: Assortative marriage for physical characteristics in newlyweds. American Journal of Physical Anthropology 64: 185–190.
-         Pew Internet 2013. Demographics of Internet Users. Accessed online 22.10.2013: http://pewinternet.org/Trend-Data-%28Adults%29/Whos-Online.aspx.  56:15–32.
-         Regan P. C., 1998: What if you can't get what you want? Willingness to compromise ideal mate selection standards as a function of sex, mate value, and relationship context. Personality and Social Psychology Bulletin 24: 1294–1303.
-         Rosenfeld, M. J. & Thomas, R. J. (2012). Searching for a Mate. American Sociological Review.
-         Sprecher, Susan. 2009. Relationship Initiation and Formation on the Internet. Marriage and Family Review 45:761–82.
-         Spuhler J. N., 1968: Assortative mating with respect to physical characteristics. Biodemography and Social Biology 15:128–140.
-         Sterbova Z., Valentova J., (2013): Influence of homogamy, Complementarity, and sexual imprinting on mate choice , Moravian Museum, Anthropos Institute, Brno.
-         Stevens G., 1991: Propinquity and educational homogamy.Sociological  Forum 6, 4:715–726.
-         Sweeney, Megan M., and Cancian, Maria. 2004. The Changing Importance of  white women's economic prospects for assortative mating. Journal of Marriage and Family 66: 1015–1028.
-         Udry ; I . Richard, (1960) , The Social context of marriage.  j.b. lirpincott company, 3 nd end, new York
-         Watson D., Klohnen E. C., Casillas A., Simms E. N., Haig J., Berry D. S., 2004: Match makers and deal breakers: analyses of assortative mating in newlywed couples. Journal of Personality 72: 1029–1068.
-         Watson D., Klohnen E. C., Casillas A., Simns E. N., Haig J., Berry  D. S., 2004: Match makers and deal breakers: analyses of assortative mating in newlywed couples. Journal of Personality 72: 1029–1068.
-         Yancey G. , (2007): Homogamy over the net: Using internet advertisements to discover who interracially dates, Journal of Social and Personal Relationships
-         Zajonc R. B., Adelmann P. K., Murphy S. T., Niedenthal P. M., 1987: Convergence in the physical appearance of spouses. Motivation and Emotion 11: 335–346.
-         Zietsch B. P., Verweij K. J. H., Heath  A. C., Martinn. G., 2011: Variation in human mate choice: simultaneously investigating heritability, parental influence, sexual imprinting, and assortative mating. The American Naturalist 177: 605–616