چالش‌های زندگی دانشجویی در خوابگاه‌های خودگران در شهر تهران (با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی چالش‌ها و مسایل اجتماعی- فرهنگی خوابگاه‌های خودگردان دانشجویی در شهر تهران می‌پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه‌های خودگردان در سطح شهر تهران است. داده‌های تحقیق از طریق روش تحقیق کمی (پرسشنامه) و کیفی ( مصاحبه و مشاهده) گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که خوابگاه‌های خودگران با  مسایل و چالش هایی مانند نداشتن حریم خصوصی ساکنین به دلیل ازدحام و تراکم جمعیت، شلوغی و سروصدا، نزاع و درگیری دانشجویان بر سر مسایل مختلف، سکونت افراد غیر دانشجو،عدم تعلق به خوابگاه، بیگانگی از محیط خوابگاه، درگیری با همسایگان و گرایش به رفتارهای پرخطر و آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و مصرف انواع مواد مخدر و... مواجه اند.از سوی دیگر سبک زندگی دانشجویان و مسایل فرهنگی مرتبط با آن دارای آسیبهای خاص خود در این گونه از خوابگاه‌های دانشجویی است.براساس نتایج، به ترتیب تماشای سایت‌ها و فیلم‌های غیرمجاز، مصرف سیگار، و مصرف قلیان دارای بیشترین شیوع در میان دانشجویان ساکن خوابگاه­های خودگردان می‌باشد.از سوی دیگر مصرف کراک و شیشه ، هروئین و کوکایین و تریاک،دارای کمترین میزان شیوع می‌باشد

کلیدواژه‌ها


-    افقی، نادر و صادی، عباس (1388) مطالعه تطبیقی ارزش­ها و هنجارها و رابطه  با آنومی، مطالعه موردی دانشجویان ساکن در خوابگاه­های دانشگاه گیلان فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دور دوم، شماره 8.
-        انگلیس، دیوید (1392) فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه علیرضا مرادی، انتشارات تیسا، چاپ اول.
-        آراسته، حمیدرضا (1386) چهار چوبی برای تدوین نقشة توسعۀ علمی کشور: رویکردی سیستمی. رهیافت. شماره 40، تابستان . 
-    خداپناهی، محمد کریم و گنجوی، آناهیتا (1388) نقش ابعاد شخصیتی، دلبستگی، شاخص­های خلقی و عوامل جمعیت­شناختی فاصله جغرافیایی و جنس دانشجویان در پیش­بینی احساس غربت، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، دور دوم، شماره سوم.
-    رضایی آدریانی، مرتضی، آرمان آزادی,  فضل اله احمدی و  امیر واحدیان عظیمی  (1386) مقایسه میزان افسردگی، استرس و کیفیت زندگی دانشجویان پسر و دختر مقیم دانشجویی، پژوهش پرستاری، 31-38.
-    شجاع، مهدیه و همکاران (1389)بررسی فراوانی مصرف و علل گرایش به سیگار در دانشجوبان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 87، دوماهنامه پژوهنده.
-    شریفی راد، غلامرضا و عزیز کامران، (1386) عوامل مؤثر بر رفتار کشیدن سیگار بر اساس مدل بزنف در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان; دوره 11 ،زمستان، شماره 4: صفحات 267-271.
-        طیبی جواد (1384) بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار در سال 1383. 1. 1384; فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 12 (4) :34-41
-        عباس زاده، محمد (1391)تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی،جامعه شناسی کاربردی سال 23،شماره45
-    قانعی، رضا و همکاران (1390) کیفیت خواب دانشجویان پرستاری ساکن خوابگاه­های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،  دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره نهم، شماره چهارم.
-        گیدنز، انتونی (1375) جامعه­شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشرنی.
-    مثنوی، عطااله عزت‌الله سام‌آرام، سیداحمد حسینی، حبیب‌الله آقابخشی، مهشید فروغان، سیدجلال صدرالساداتمهدی رهگذر (1384) نگرش دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد رفتارهای انحرافی در خوابگاه­ها، نشریه پژوهشی توانبخشی، دوره ششم، شماره چهارم.
-        Abe, J., Talbot, D. M., & Geelhoed, R. J. (1998). Effects of a peer program on international student adjustment. Journal of College Student Development, 39,
-        Bourdieu, Pierre (1984)  Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, London: Routledge and Kegan
-        Dürrschmidt, Jörg (2001) Everyday lives in the global city: The Delinking of Locale and Milieu, First published 2000 by Routledge.
-        Eric, J. lane. Timothy, k. Daugherty. (1999). correlates of social alienation among college students. Journal of college student. http://www.findarticles.com
-        Giddens, A. (1994) The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity.
 
منابع کلی ترجمه شده فارسی و انگلیسی
-         Ofoghi, Nader and Abas  Sadi. (2009) comparative study of values and norms and the relationship with anomie, a case study of college students living in dorms, Guilan University Journal for cultural research, the second round, no. 8
-         . rezaei adaryani Morteza and,Arman Azadi, Fazlollah Ahmadi , Amir vahedian azimi (2007) comparing  the rate of depression, stress and quality of life for resident students, nursing research, 31-38.
-         . sharifi-rad Golamreza, And Aziz Kamran (2007) the factors influencing on smoking behaviour based on basnef model between   students of medical sciences dormitory ,Isfahan University. Journal of medical - health services; Volume 11, winter, no. 4: pages 269-271.
-         Abe, J., Talbot, D. M., & Geelhoed, R. J. (1998). Effects of a peer program on international student adjustment. Journal of College Student Development, 39,
-         Bourdieu, Pierre (1984)  Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, London: Routledge and Kegan
-         Dürrschmidt, Jörg (2001) Everyday lives in the global city: The Delinking of Locale and Milieu First published by Routledge.
-         England, David (2013) culture and everyday life, translate by Alireza Moradi, Tisa publications, first edition
-         Eric, J. lane. Timothy, k. Daugherty. (1999). correlates of social alienation among college students. Journal of college student. http://www.findarticles.com
-         Ghanei R, Hemmati Maslakpak M, Rezaei K, Baghi V, Makki B. Nursing student quality of sleep in dormitories of umia university . medical sciences 2011; 9 (4)
-         Giddens, A. (1994) the Consequences of Modernity. Cambridge: Polity.
-         Giddens, Anthony (1996) sociology, transelated by ,Manochehr  Saburi.Nay publication
-         arasteh, Hamidreza (2008). Science, research and technology: a framework for the formulation of the country's scientific map: a system approach. Approaches 40:4-16.
-         khodapanahi, mohammad Karim and Ganjavi, Anahita (2009) the role of dimensions of personality, attachment, psychological indicators and population factors of geographic gap and gender of On the forecast of Being stranger,research in mental health, second round, third issue.
-         Masnavi A, Saam-Aram E, Hosseini S A, Aghabakhshi H, Foroufgan M, Sadrosadat S J et al . Students Deviant Behavior Views of Dormitories in Sites of Iran University of Medical Sciences in Tehran - 2005. RJ. 2006; 6 (4) :21-25
-         Shojaa, Mahdieh, Leila Jouybari, Mostafa Qorbani, Akram Sanagoo, Hojat Shojaee, Zahedeh Kia Kajoori and Hossien Arganji . Prevalence and Cause of Smoking among the Dormitories Students in Gorgan University of Medical Sciences. Pajoohandeh Journal. 2010; 15 (3) :123-128
-         Taiebi Javad .study of the university students mental health at teacher training university of sabzavar .journal of university of sabzavar of medical sciences. Volume 12, Issue 4, January and February 2006, Page 34-41