ارائه یک مدل شبکه عصبی فازی ، جهت پیش بینی سلامت عمومی زنان از طریق رابطه مولفه های تاثیرگذار انگیزه مشارکت ورزشی و فرهنگ بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه جامعه شناسی ورزش, دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی ورزش، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار جامعه شناسی،گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف  پیش ﺑﻴﻨـﻲ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس انگیزه مشارکت ورزشی و فرهنگ بدن انجام شد. نمونه آماری را تمامی زنان پرسنل شاغل در معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان که شامل549 نفر بودند تشکیل می‏داد. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ‏آوری داده‏ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ (GHQ-28)، پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (گیل و همکاران، 1983) و پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ بدن استفاده گردید. برای کسب اعتبار علمی از روش روایی صوری و محتوایی استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه‏ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید. چارچوب نظری تحقیق از طریق شبکه عصبی فازی در نرم افزار MATLAB طراحی شد. با بهره‏گیری از سیستم استنباط عصبی – فازی تطبیقی (ANFIS) ؛ بین متغیرهای ورودی؛ انگیزه مشارکت ورزشی و فرهنگ بدنی و متغیر خروجی؛ سلامت عمومی، رابطه ای برقرار شد. نتایج نشان داد که با توجه به همبستگی بالا بین ورودیهای شبکه و خروجیهای آن و نیز میزان خطای بدست آمده، مدل ANFIS مدلی بسیار مناسب برای پیش بینی سلامت عمومی تلقی میشود و بهترین حالت مدل جهت ارتقا سلامت عمومی زمانیست که فرهنگ بدن در حد متوسط باشد. 

کلیدواژه‌ها


-      آزاد ارمکی، تقی و حسن چاوشیان (1381). بدن به مثابه رسانه هویت، مجله انجمن جامعه   شناسـی ایـران، دوره چهـارم، شماره 4.
-      بوردیو،پی یر (1380). کنشهای ورزشی و کنشهای اجتماعی،ترجمه محمدرضا فرزاد،نشریه ارغنون،شماره20، صص245-227.
-      بوردیو، پی یر (1381). نظریه کنش:دلایل علمی و انتخاب عقلانی،ترجمه مرتضی مردیها،تهران : انتشارات نقش و نگار.
-      -ﺗﻘﻮی، م. (1380). ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻣﺠﻠﺔ روانﺷﻨﺎﺳﻲ، 20،98ـ81. 
-      ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻲ، ز. و خسروشاهی,ج (1393). ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ، اﺳﺘﺮس و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ.مجله داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ در روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدیﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎرة 4، (ﭘﻴﺎﭘﻲ 58).
-      دﻳﻤﺎﺗﺌﻮ، ا. (1378). روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ، ﺟﻠﺪ دوم، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﻴـﺎﻧﻮشﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
-      ذکایی، محمد سعید (1386) . جامعه شناسی جوانان ایران، تهران: نشر آگه.
-      ذﻛﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ (1387). ﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره 1.
-      ذکایی، محمد سعید و فرزانه، حمیده (1388). عوامل موثر بر انجام جراحی های پلاستیک در میان زنان، فصلنامه ارتباطات و مطالعات فرهنگی، شماره 11. 
-      ریتزر، جورج، (1390). مبانی نظریه جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن، خلیل میرزایی و علی بقایی سرابی، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
-      ریتزر، جورج (1384). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
-      ﺳﺎراﺳﻮن، ا.، و ﺳﺎراﺳﻮن، ب. (1383). روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺿـﻲ، ﺗﺮﺟﻤـﺔﺑﻬﻤﻦ ﻧﺠﺎرﻳﺎن، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮیﻣﻘﺪم، ﻣﺤﺴﻦ دﻫﻘـﺎﻧﻲ، ﺗﻬـﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ.
-      ﺻﺎدﻗﻴﺎن، ع. و ﺣﻴﺪرﻳﺎنﭘﻮر، ع. (1388). ﻋﻮاﻣﻞ اﺳـﺘﺮس زا و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮمﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫﻤـﺪان. ﻣﺠﻠﺔ داﻧﺸﻜﺪة ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان،  .71ـ 81، (1)15
-      فاضلی، محمد، (1382). مصرف و سبک زندگی، قم، صبح صادق.
-      گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی
-      گیدنز، آنتونی و کارن بردسال (1386). جامعه شناسی، ویراست چهارم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
-      ﮔﺮت، اﺳﺘﻔﺎﻧﻲ (1380). ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎﻳﻮن ﺑﻘﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان: دﻳﮕﺮ.
-      لش، اسکات (1383). جامعه شناسی پست مدرنیسم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر مرکز.
-      لوپز، خوزه و جان اسکات (1385). ساخت اجتماعی، ترجمه حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
-      ممتاز، فریده، (1383). معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو، پژوهشگاه علوم انسانی، بهار و تابستان 1383، شماره 42-41، صص149-160.
-      Atkinson, Michael (2008). “Explorin Male Feminity in the 'Crisis': Men and Cosmetic Surgery”, Body & Society, 14 (1): 67-87.
-      Budgeon, Shelley (2003). “Identity as an Embodied Event”, Body & Society, 9 (1): 35-55.
-      Corsini, R.J (1999).  The dictionary of psychology.Publishing office: Brunner/ Mazel.
-      Crossley, Nick (1995). "Body Techniquies, Agency and Intercorporeality: On Goffman S Relations in Public", Sociology, Vol. 29, No.1.
-      Featherstone, Mike, Mike Hepworth & Bryan S. Turner (1991). The Body: Social Process and Cultural Theory, London & New Delhi: Sage Publications .
-      -Frost, liz (2003).  "Doing Bodies Differently? Gender, Youth, Appearance and Damage", Journal of  Youth Studies, Vol. 6, No.1.
-      Frost, L (2001). Young People and the body Young People and the body, H , Hampshire: Palgrave ampshire: Palgrave.
-      Fuchs Reinharrd (1997). Casual models of physical exercise participation: Testing the predictive power of the construct X pressure to change. Annals of Applied social psychology. 27
-      Gill, Rosalind, Kren Henwood, & Carl Mclean (2005). Body Projects and the Regulation of Normative Masculinity”, Body & Society, 11 (1): 37-62.
-      -Goffman, Erving (1959).  the presentation of Self in Every Day Life, Doubleday Anchor Books, Doubleday and Company, Inc, New York: Garden City.
-      Hancock, P. et al (2000). The body culture and society The body culture and society, B , Buckingham: Open University Press.
-      Koohi K, Alizadeh M (2013). The Modelling of the Causes of Women's Tendency to Cosmetic Surgery Among Women Using Lisrel Software. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 21 (8): 87-95.
-      Low, Kelvin E.Y (2005). Olfaction and the presentation of self , National University of Singapore, Department of  Sociology
-      Nettelton, Sarah and Watson Jonathan (1998). The Body in Everyday Life, London: Routledge.
-      Shilling, Cris (1991). ''Educating the Body: Physical and the Production of Social Inequlities", Sociology, Vol . 25, No.4, November 91. 
-      Tiggemann, Marike and Eha Ruutel (2001). "A Cross-Cultural Comparision of Body Dissatisfaction in Estonian and  Australian Young Adult its Relationship with Media Exposvre", Journal of cross Cultural Psychology, Vol. 23.No.6
-      Turner, B (1996). The body and society The body and society, L , London: Sage ondon: Sage.