بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی و مشارکت بر محرومیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان شهر ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، ایران،تهران

2 استاد دانشکاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، ایران

3 استاد دانشکاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ایران، تهران

چکیده

هدف این مقاله مطالعه­ی تاثیر شبکه­های اجتماعی و مشارکت بر محرومیت اجتماعی در بین زنان است. روش مطالعه در این مقاله روش کمی و پیمایش است و از تکنیک پرسشنامه برای گردآوری داده­ها استفاده شده است. جامعه تحت مطالعه زنان در شهر ارومیه بوده و با نمونه­گیری سهمیه­ای احتمالی، 430 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. از آزمون­ پیرسون برای سنجش رابطه بین متغیرها و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، شبکه­های اجتماعی و مجازی و مشارکت بر محرومیت اجتماعی موثر است بطوریکه با افزایش هر یک از این عوامل محرومیت اجتماعی کاهش یافته و بالعکس.عوامل مذکور22 درصد از محرومیت اجتماعی زنان را تبیین می­کنند. میزان اثرگذاری مشارکت بر محرومیت اجتماعی قوی­تر از بقیه عوامل است. از یافته­های تحقیق حاضر می­توان در سیاست­گذاری­ها جهت کاهش محرومیت اجتماعی و افزایش نقش زنان در توسعه و کاهش محرومیت اجتماعی نیمی از جامعه استفاده کرد

کلیدواژه‌ها


-      ادریسی، افسانه (1386)، جزوه آمار پیشرفته، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. باستانی،سوسن؛صالحی هیکوئی،مریم؛1386؛«سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی های ساختی،تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران»؛ نامه علوم اجتماعی ،شماره 30، صص 63-96  .
-      باستانی، سوسن و همکاران (1393) "طرد اجتماعی مورد مطالعه: طرد عینی و ذهنی سالمندان"، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 4. شماره 2، ص599-626.
-      ریتزر،جورج (1382)؛ "نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر"؛ ترجمه:محسن ثلاثی؛تهران، انتشارات علمی- فرهنگی؛چاپ هفتم .
-      سعیدی، محمدرضا، (1382)، " درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان­های غیردولتی تهران" سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه ( سمت).
-      شادی طلب، ژاله و حجتی کرمانی ، فرشته ؛ ( 1386-87)، " فقر و سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی"، فصلنامه علمی­پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28.
-      غفاری، غلامرضا و تاج‌الدین محمدباقر؛ (1383)،"شناسایی مؤلفه‌های محرومیتاجتماعی"، فصلنامه علمی پژوهی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 17.
-      غفاری ، غلامرضا (1386)، "جامعه شناسی مشارکت" نشر نزدیک.
-      کاستلز، امانوئل (1389)، "عصر اطلاعات: اقتصاد-جامعه-فرهنگ"؛ ترجمه: حسن چاووشیان؛ تهران، طرح نو؛جلد 2 ؛چاپ ششم .
-      کاشی، فرهاد. حیدری، خلیل (1388). " اندازه­گیری شاخص­های فقر براساس عملکردتغذیه ای خانوارهای ایرانی" پژوهشنامه اقتصادی سال نهم،شماره سوم،پاییز.
-      گیدنز، آنتونی و بردسال، کارن؛ (1386)، "جامعه‌شناسی"،  ترجمه­ی حسن چاوشیان، تهران:‌ نی، چاپ اول.
-      موحدی، بهناز، (1380)، " زنان، توسعه و تعدد نقش­ها"، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، تهران: برگ زیتون.
-      میرزایی، خلیل (1389)،" طرح و پایان نامه نویسی"، تهران، انتشارات جامعه شناسان.
 
-      Abdolrahman, Omar Ismael (2010), “Time Poverty, A Contributor to Women’s Poverty”, Journal Statistique African, Numero 11. November.
-      Bennet, J. M. (2006), “History matters: patriarchy and challenge of feminism”, Philadelphia: University of Pensilvania Press.
-      Chirwa, W. Chijere (2002), “Social exclusion and inclusion: challenges to orphan care in Mlawi”. Nordic Journal of African Studies, 11(1): 93-113.
-      De, Hann. A. (1998), “Social exclusion: an alternative concept for the study of deprivation”, IDS Bulletin, 29 (1): 10- 19.
-      DFID. (2005), “Reducing poverty by tackling social exclusion”. Uk: The Department of International Development.
-      Jackson, C. (1999), “Social exclusion and gender: Does on size fit all?” The European journal of Development Research, 11(1): 125-146.
-      Kabeer, Naila (1997), “Women, wages and intra household power relations in urban Bangladesh”, Development and change, 28(20): 262-302.
-      Kurtosi, sofia) 2004(, “Aspects of Gender in Social Network"; Social Identity, Information and Markets; Proceeding of Faculty of Economics and Business Administration.
-      Lenoir, R. (1974), “Les Exclus”, Le seuil, Paris: UN francais sur Dix.
-      Levitas, R. (2005), “The inclusive society: Social exclusion and new labor”, Hamsphire: Palgrave Macmillan.
-      Moghaddam, Valentine, M. (2005), “The Feminization of Poverty and Women’s Human Rights”, SHS paper in women’s studies/Gender Research. No 2. Gender Equality and Development Section, Social and Human Sciences Sector.
-      Mokate, Karen. (2004), “Woman’s Participation in Social Development: Experience from Asia, Latin Africa”, Inter-American Development Bank: 1300 New York, NW Washington.
-      National Working Party on Social Inclusion (INSINC), (1997), the net result: Social inclusion in the information society. London: IBM.
-      Platt, Lucinda. (2009), “Social activity, Social isolation and ethnicity”, The Sociological Review, 57(4): 645-702.
-      Powell, F. (1995), “Citizenship and Social Seclusion”, Administration. 43(3): 23-35.
-      Razaivi, S. (1997), “Fitting Gender into Development institutions”, World Development, 25(7): 1111-1125.
-      Ringen, S. (1988), “Direct and indirect measures of poverty”, Journal of Social Policy, 17(3): 351-366.
-      Room, G (1994), “Understanding Social Exclusion: Lessons from Transnational research Studies”, paper Presented at the conference on poverty studies in the European Union: Retrospect and prospect, policy studies Institute, London
-      Sen, Amartya (2000), “Social Exclusion: Concepts, Application and Scrutiny”, Social Development Papers, No 1, Asian Development Bank.
-      Sen, Amartya (1981), “Poverty and Famines”, an essay on entitlement and destitution. Oxford: oxford University press.
-      Shafie, H. and Kilby, p. (2003), “Including the excluded: Ethnic inequality and Development in Northwest Bangladesh”, Labor and management in Development Journal, 4(3): 1-15.
-      Social Exclusion Unit (1998), Social Exclusion Unit homepage, London: Cabinet Office, Available from: http://www.open.gov.uk/co/seu [Accessed 14/ 10/ 20016].
-      United Nations. (1995), “The Copenhagen Declaration and Program of Action”, World Summit for Social Development 6-12 March, 1995. New York: United Nations Department of Publication.
-      Walker, A. (1997), “Introduction: the strategy of inequality”, in A. Walker and C. Walker, (eds.), Britain divided: the growth of social exclusion in the 1980s and 1990s. London: Child Poverty Action Group.
-      Ward, Nicki. (2009), “Social Exclusion, social Identity and Social Work: Analytical Discursive Perspective”, the International Journal 28(3). [Online]. Available from http://dx.doi.org/10.1080/02615470802659332. [Accessed 7 November2016].
-      Wazed, Soniya. (2012), “Gender and Social Exclusion /Inclusion”, A Study of Indigenous women in Bangladesh. A thesis Submitted to the University of Birmingham for the Degree of Doctor of Philosophy.
-      Wellman, B. (1992) "Which Type of Ties and network Provide what Kinds of Social Support?” Advances in Group Processes, 9: 207-235.
-      Williams, Joanna. (2006), “A critical investigation into the development and impact of social inclusion policies upon PCET”, In the British Educational Research Association New Researchers/ Student Conference, University of Warwick, 6 September 2006. [Online]. Available from : http://www.leads.ac.uk/educol/documents/157205.htm
[Accessed 7 November 2016].
-      Wilson, L. (2006), “Developing a Model for Measurement of Social Inclusion and Social Capital in Rwgional Australia”, Social Indicators Research, 75, pp. 335-360.
-      Zohir, S., et al. (2008), “Exclusion and Poverty: An Analytical Approach for Understanding Exclusion and Accessing Targeting the Very Poor in Bangladesh”, BRAC/ Economic Research Group. [Online]. Available from:
http://www.bracresearch.org/[Accessed 7/11/2016]