طرد اجتماعی زنان ایرانی ازدواج‌کرده با اتباع خارجی (عراقی- افغانی) و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا؛ پست الکترونیکی : maazadeh@gmail.com

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی؛ پست الکترونیکی : Samozaffari@yahoo.com

چکیده

این مطالعه به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر طرد اجتماعی زنان ازدواج‌کرده با اتباع خارجی (عراقی – افغانی) می­پردازد. مدل تحقیق شامل متغیرهای؛ «عوامل مطرود­ساز پیشین»، «طرد جنسیتی»، «طرد دوران گذار به بزرگسالی»، «احساس نابرابری» و «احساس داغ ننگ» است که به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر ابعاد مختلف طرد اجتماعی(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی) این گروه از زنان لحاظ ­شده­اند. روش تحقیق پیمایش، جامعه آماری زنان ازدواج‌کرده با اتباع خارجیِ (عراقی – افغانی) ساکن شهرستان نیشابور، حجم نمونه 182 نفر، و روش نمونه‌گیری، نمونه­گیری دردسترس است. مبتنی بر یافته­ها، «احساس داغ ننگ»، «احساس نابرابری»، «عوامل مطرودساز دوران گذار»، «عوامل مطرودساز پیشین» و به نسبت کمتر «طرد جنسیتی» در ایجاد مطرودیت اجتماعی این گروه از زنان نقش دارند. تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان داد از بین این پنج متغیر، تنها «طرد جنسیتی» قابلیت توضیح متغیر طرد را نداشته و چهار متغیر دیگر 1/36 درصد از تغییرات طرد اجتماعی را تبیین می­کنند. یافته­های تحلیل مسیر نیز نشان می­دهد «احساس داغ ننگ» قوی‌ترین پیش‌بینِ تغییرات متغیر طرد اجتماعی در نمونه مورد بررسی است

کلیدواژه‌ها