دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
2. نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

صفحه 25-51

سید احمد فیروزآبادی؛ شکوه دیباجی فروشانی