تاثیر استفاده غیر متعارف و بی‌رویه از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش جوانان به ناهنجاری‌های اجتماعی( مورد مطالعه کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی. پست الکترونیکی: talebpour110@yahoo.com

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی .پست الکترونیکی: mansour@gmail.com

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی و جانشین مرکز تحقیقات نیروی انتظامی استان کرمانشاه ؛ پست الکترونیکی: rostamitoraj@gmail.com

چکیده

تحقیق حاضر با بررسی تأثیر استفاده غیر متعارف و بی‌رویه از شبکه‌های  اجتماعی مجازی در گرایش جوانان شهر کرمانشاه به ناهنجاری‌های اجتماعی، سعی در شناسایی آسیب‌ها و ناهنجاری‌های ناشی از استفاده از این فناوری ارتباطی نوین دارد.روش انجام تحقیق پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه جوانان 15 تا 35 ساله شهر کرمانشاه تشکیل داده اند که بر اساس سرشماری سال 1390، 341652 نفر بوده اند. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده‌ گردید و بر این اساس حجم نمونه270 نفر برآورد شده است.به منظور تنظیم مدل نظری و فرضیات تحقیق از نظریه‌های  مختلف در حوزه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات اجتماعی بهره گرفته­ایم.نتایج تحقیق نشانگر آن است که ؛ ناهنجاری‌های اجتماعی ؛ مدگرایی، انحراف جنسی، تنش خانوادگی، کم‌رنگ شدن ارزش‌های دینی، بحران هویت، دوستی آسیب‌پذیر و انزوا و تنهایی متأثر از شبکه‌های اجتماعی مجازی، در حد متوسط و بالاتر در بین پاسخگویان وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان می­دهد؛ که ارتباط معنادار قوی بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و ناهنجاری‌های  اجتماعی وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان اذعان داشت که استفاده از شبکه‌های  مجازی در گرایش جوانان مورد مطالعه به انواع ناهنجاری‌های  اجتماعی نقش داشته اند

کلیدواژه‌ها


-      احمدپور، مریم ، قادرزاده، امید (1389)، «تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان»، فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 5: 75-99.
-      اسلامی، مروارید. (1391). بررسی شبکه‌های اجتماعی و تأثیرات آن بر ابعاد مختلف زندگی. نخستین کنگره ملی مجازی و آسیب­های اجتماعی نو پدید.
-      اکبری تبار، علی اکبر و هزار جریبی، جعفر( 1392). مطالعه ای در باب تأثیرات شبکه‌های  اجتماعی مجازی بر سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان، کنگره ملی اداره کل ورزش و جوانان شیراز و پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.
-      بخارایی، احمد(1393). جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-     بوربورحسین‌بیگی، مریم(1383). بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزش‌ها در بین دو نسل، پایان‌نامه برای‌ اخذ‌ درجه کارشناسی ارشـد، استاد راهـنما اعـظم راودراد، دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-      بینام، امیر علی(1392). بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های  اجتماعی و گرایش دینی( مورد پژوهی: دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران). همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های  اجتماعی.
-      -پناپای، لوسین و دیگران (1380). بحران­ها وتوالی­ها درتوسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-      پناهی، علی احمد(1386). مهم ترین آسیب جنسی دوران نوجوانی و راه کارهای پیش گیری و درمان، مجله معرفت، شماره 112.
-      تامپسون، ج(2001). رسانه‌ها و مدرنیته: نظریه اجتماعی رسانه، ترجمه: مسعود اوحدی، تهران، نشر سروش.
-      ذکایی، محمد سعید(1392). جامعه شناسی جوانان ایران، تهران: انتشارات آگه.
-      ساروخانی، باقر(1366). دایرۀ المعارف علوم اجتماعی. تهران: نشر کیهان.
-      شجاعی زند، علیرضا(1381). مسیرهای محتمل در عرفی شدن ایران. مجله جامعه شناسی ایران، دور هفتم.
-      شهابی، محمود و بیات، قدسی(1391). اهداف انگیزه‌های  عضویت کاربران در شبکه‌های  اجتماعی مجازی( مطالعه ای درباره جوانان شهر تهران)، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات، شماره 52.
-      صدیق سروستانی، رحمت الله(1385). آسیب شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
-      عـاملی، سعید رضـا(1382). دو جهانی شدن‌ها و آینده جهان، کتاب ماه عـلوم اجـتماعی، شماره 81.
-      -علی پور، صمد؛ قاسمی، وحید؛ میر محمد تبار، احمد، 1393، تأثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، شماره هفتم بهار 1393.
-      کوثری مسعود، 1387، اینترنت و آسیب‌های  اجتماعی، نشر تهران، چاپ اول.
-      کاستلز، م(2001)، عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه ای، جلد یک، ترجمه: احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران:نشر طرح نو.
-      کنعانی محمد امین (1393). بررسی رابطة استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره هفتم، شماره4.
-      -کیا، علی اصغر؛ نوری مرادآباد، یونس(1391). عومل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی فیس بوک، مطالعات فرهنگ وارتباطات، سال 13، شماره 17.
-      گرت هافستد(1389). تصویرهایی از اروپا: گذشته، حال و آینده، در مدیریت در عرضه فرهنگ‌ها مباحث و دیدگاه‌ها، ترجمه نوروزی.
-      منتظر قائم، مهدی و تاتار، عبد العزیز(1384). اینترنت، سرمایه اجتماعی و گروه‌های خـاموش، فصلنامه انـجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال اول، شماره 4.
-      مـهدوی، مهدی(1383). بررسی‌ وضعیت‌ دینداری کاربران ایرانی اینترنت، پایان‌نامه برای اخذ درجه­کارشناسی ارشد، استاد راهنما سعید رضا عاملی، دانشکده علوم اجـتماعی دانـشگاه تهران.
-      Armour, Stephanie (2005) Generation Y: They arrived at Work With a new attitude, USA Today.
-      Bauman, z. (2003) liquid Love, Cambridge, policy press.
-      Boyd, D. M. , & Ellison, N. B. (2007), “Social network sites: definition, history, and scholarship”, Journal of  ComputerMediated Communication,: 210-230.
-      Boyd, D. M. , & Ellison, N. B. (2007), “Social network sites: definition, history, and scholarship”, Journal of  ComputerMediated Communication,: 210-230.
-      Gaski, J. F and Ray, N. M. (2001). Measurement and Modeling of Alienation in the Distribution Channel Implications for Supplier-Reseller Relations. Industrial Marketing Management. 30: 207-225.
-      Gilbert, E. ,& Karahalios, K. (2009). Predicting tie strength with social media. In Proceedings of the 27th international conference on human factors in computing systems, 211–220. New York, NY, USA: ACM.
-      Golbeck, J. (2009). Trust and nuanced profile similarity in online social networks. ACM Trans. Web 3(4):12:1–12:33.
-      Joinson, Adam N. (2005) Deviance and the Internet : New Challenges for social Science. social Science Computer Review23.
-      -Keith Hampton and Barry Wellman, "Neighboring in Netville: How the Internet Supports Community and Social Capital in a Wired Suburb. " City and Community2, 4 (Dec. , 2003):277-311.
-      Praprotnik, T(2004). How to Understand Identity in Anonymous, Communication?” Available in: www. hsd. hr/revija/pdf/1-2-2004/01-praprotnik. pdf.
-      Silverstone,Roger,(2004) Regulation, Media Literacy and Media Civics, journal of media , culture & socity:440.
-      Severin, j, werner & Tankard w james (2001), communication Theores: Origins Methods and USE IN THE mass Media, 5/E, Texas, longman.