تفسیر معناییِ توسعه نیافتگی استان کرمانشاه با تأکید بردیدگاه صاحبانِ شرکت‌ها وکارگاه‌های شهرک‌های صنعتی این استان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران. نویسنده مسؤل؛ پست الکترونیکی: dyako.1980@gmail.com

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ؛ پست الکترونیکی: pezhhan_ali@yahoo.com

3 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ؛ پست الکترونیکی: mousaei1967@yahoo.com

چکیده

در این مقاله تفسیر معنایی توسعه‌نیافتگی استان کرمانشاه به عنوان رویکردی تفسیری که ریشه تجربه‌ی زیسته‌ی صاحبان حرف و شرکت‌ها دارد مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق بر این اساس که تفسیر معنایی و روایت‌های فردی، تجربه‌ی شخصی افراد، صاحبان مشاغل و دست اندرکاران صنعت این استان بسی فراتر از داده‌ها و ارقامی که در ترازهای مالی بیان شده است، می‌تواند بازنماینده‌ی شرایط اقتصادی و توسعه‌ی این استان باشد، رویکردی کیفی مبتنی بر نظریه‌ی بسترمدار یا گراندد تئوری را مورد توجه قرار داده است. در تحقیق حاضر جامعه‌ی آماری همان صاحبان حِرَف و مشاغل صنعتی شهرک‌های صنعتی استان است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افراد مورد مصاحبه عوامل بسیاری را همانند روحیه‌ی غیرصنعتی، مداخله‌های نهادی و دولتی، فقدان خوشه‌بندی صنعتی، سیاست‌های کتاب بسته، عدم تنفیذ تصمیمات، عدم روش دانش‌بنیان، نبود روحیه‌ی تکنوکراتیک و فقدان بازی آزاد به عنوان عوامل توسعه‌نیافتگی صنایع این استان لحاظ کرده‌اند و در نتیجه در این تحقیق 8 مقوله‌ی هسته‌ایی بعنوان عامل توسعه‌نیافتگی از تفاسیر معنایی این افراد استخراج شده و این افراد همین عوامل را ناشی سوء مدیریت مالی و فقدان رویکرد راهبردی/ مدیریتی مناسب به حساب آورده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


-      ایزدخواه، روح­الله (1384). خوشه‌های  صنعتی: راهبرد اساسی ایجاد مزیتهای منطق‌های  در کشورو نقش دولت در گسترش آنها، همایش پارک­ها و مراکز رشد علم و فن­آوری ایران، تهران: صص: 166-153.
-      زاکس، ولفگانگ (1377). نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه­ی فرید فرهی و وحید بزرگی، تهران: مرکز.
-      غنی نژاد، موسی (1381). درباره‌های ک، تهران: نگاه معاصر.
-      فوکو، میشل(1391). تولد زیست سیاست، درس گفتارهای کلژ دو فرانس. ترجمه رضا نجف زاده، تهران: نی.       
-      Anderson, Siwan and Baland, Jean-Marie (2002) “The economics of ROSCAs and intra-household resource allocation,” Quarterly Journal of Economics, N:111 :pp: 963–995.
-      Bowie, N,E(1999)Business Ethics: A Kantian Perspective. Oxford: Blackwell Publisher
-      Burns N, Grove SK(2010) Understanding nursing research: Building an evidence based practice: Elsevier Health Sciences
-      Case, J(1995)open-book Management, New York, Harper Collins Publisher
-      Corbin J, Strauss, A (2008) basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. 3 ed: sage
-      Hag. M. T(1979). Industrialization in relation to integrated rural development with reference to Bangladesh; industry and development. No. 4
-      McClelland, DC (1985) Human Motivation. New York; Cambridge University Press.
-      McGregor. A(2007) Development, Foreign aid and Post-Development in Timor-Leste, Third World Quarterly, 28 (1).
-      Misra, R. P and Achyuta, RN. (1990) Micro-level rural planning: principle; methods and case stady; concept publishing company; New delhi.
-      Mytelka, L. and Farinelli. F. (2000), “Local Clusters, Innovation Systems and Sustained Competitiveness”, Maastricht: UNUINTECH (mimeo).
-      Shin, Doh Chull, Chan Wook Park and Jong Bin Yoon (2002) Democratization, Economic Policy Making and Parliamentary Accountability in the Republic of Korea. UNRISD mimeo.
-      Tessitore, Sara, Daddi, Tiberio and Iraldo, Fabio (2015) Eco-Industrial Parks Development and Integrated Management Challenges: Findings from Italy, Sustainability, No: 7,PP: 10036-10051.
-      Vidová, Jarmila (2010) Industrial Parks - History, Their Present And Influence On Employment, Review Of Economic Perspectives Volume X. Issue 1,pp:41-58.
-      Weber, Max (1976) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: Charles Scribner’s Son).
-      Wilhelm, V and Fiestas, I (2005). ‘Exploring the link between public spending and poverty reduction: lessons from the 1990s’, World Bank Institute, Washington, DC.