بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران. پست الکترونیکی: ynourbakhsh@ut.ac.ir

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران پست الکترونیکی: h.heidarkhani@yahoo.com

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران؛ پست الکترونیکی: asghar.mo.de@gmail.com

چکیده

محققان بسیاری در زمینه ی سلامت روانی مطالعه و پژوهش انجام داده اند، اما ارزیابی سلامت اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سلامت اجتماعی ارزیابی شخص از نحوه ی عملکردش در اجتماع و نوع نگرش نسبت به دیگر افراد جامعه است و بدون شک شیوه ی برخورد با مسائل مربوز به خود و نوع نگرش او به سایر گروه‌های  اجتماعی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 با توجه به اهمیت بحث از سلامت اجتماعی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می‌باشد که آیا بین ابعاد مختلف حمایت اجتماعی و متغیرهای زمینه ای با سلامت اجتماعی جوانان ساکن در مناطق حاشیه نشین ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر جوانان 15 تا 29 سال مناطق حاشیه ای شهر کرمانشاه می‌باشد که تعداد 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین حمایت عاطفی (26/0)، حمایت ابزاری (41/0)، حمایت اطلاعاتی (31/0)، حمایت ارزیابانه (22/0)، جنس (مردان بیشتر از زنان) و درآمد (33/0) و میزان سلامت اجتماعی جوانان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. اما بین متغیر سن و سلامت اجتماعی ارتباط معناداری مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می‌دهد که 29/0 درصد از کل تغییرات میزان سلامت اجتماعی در بین جوانان ساکن در مناطق حاشیه ای وابسته به 4 بعد حمایت اجتماعی می‌باشد

کلیدواژه‌ها


 • -      ابراهیم نجف آبادی، اعظم. (1391). عوامل موثر بر میزان سلامت اجتماعی زنان جوان 15 تا 24 ساله شهر اصفهان (با تاکید بر میزان حمایت اجتماعی). سلامت و روانشناسی، دوره 1، شماره 2.

  -      بیگی فرد، سلیمه. (1378). بررسی ارتباط ویژگی شخصیتی سخت رویی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی در بین کارمندان مراکز توانبخشی بهزیستی شیراز، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

  -      حاتمی، پریسا. (1388). بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه‌های  اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

  -      رستگار، خدیجه و سیدان، فریبا. (1394). سنجش رابطه بین فرهنگ شهروندی و سلامت اجتماعی شهروندان تهرانی. مطالعات ملی، سال شانزدهم، شماره 1.

  • سارافیند، ادوارد (1384)،  روانشناسی سلامت،  ترجمه گروهی از مترجمان ( زیر نظر الهه میرزایی )،  تهران،  انتشارات رشد.  

  -      سجادی، حمیرا و سیدجلال صدرالسادات. (1383). شاخص‌های  سلامت اجتماعی. مجله علمی آموزشی اطلاعات. شماره 207.

  -      سفیری، خدیجه و منصوری، فاطمه. (1393). تبیین رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران. جامعه شناسی کاربردی، سال 25، شماره 1 .

  -      فتحی، منصور و دیگران. (1391). عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی معلمان شهر مراغه. رفاه اجتماعی، دوره 12، شماره 47 .

  -      فدایی مهربانی، مهدی. (1386). شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی. نشریه ی پژوهش و سنجش، شماره 49.

  -      فرزانه، سیف الله و علیزاده، سمیه. (1392). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی سالمندان شهر بابل. فصلنامه ی مطالعات توسعه ی اجتماعی فرهنگی، دوره ی دوم، شماره ی 1، تابستان.

  -      گرمارودی، غلامرضا. (1385). سلامت اجتماعی؛ بررسی میزان مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان. پایش، دوره 5، شماره 2 .

  -      مارموت، مایکل، ویلکینسون، ریچارد. (1387). مؤلفه‌های  اجتماعی سلامت، مترجم علی منتظری تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

  -      Berkman , F. L (2000) From  Social   Integration  to  Health : Durkheim  in the new millennium.  social  Science & Medicine , 51 , 843-857.

  -      Cohen, S. , & Mckay, G. (1984). Social support, stress and the buffering hyupothesis: A theoretical analysis. In A. Baum, J. E. singer & S. Taylor. (Eds). Hand Book of Psychology and Health. Vol 4, Erlbaum, Hillsdale, NJ.

  -      Fiori Katherine L, Denckla Christy A. ( April 2012). Social Support and Mental Health in Middle-Aged Men and Women , J Aging Health; vol. 24, 3: pp. 407-438. , first published on March 6, 2012

  -      Hupcey, J. E. (1998). Clarifying the social support theory – research linkage. Journal of advanced nursing. 27 (6). 1231 – 1242.

  -      Keyes , C . M & Shapiro , A . ( 2004 ) , ‘ Social Well- being in the U. S : A Descriptive Epidemology ’ . In orvill Brim , Carol D .

  -      Keyes, Corey Lee. M. (1998). Social well-being, Social Psychology Quarterly, vol. 61,N. 2,pp121-190.

  -      Keyes , C . M ( 2002 ) . The Mental Health Continuum : From languishing to flourishing in life . Journal of Health and Social Research . 43 . 207 – 222

  -      Larson James. S (1996); "Measurment of Social Well-being Social Indicators", Research , Vol 28, PP 285-96.

  -      Lindeman C. A and Mcathie M. (2009). Fundamentals of Contemporary Nursing Practice. 1st ed. USA: Saunders Company;

  -      -Mac Artour , L , Lalco. (1995). Technique Paradise , In : The Urbanization of European Society in the Ninteenth Century (A . Lees , Eds .) , Ragers Univ , Comdon and Pensilvania Univ , D . C . Health and Company , Massachusetts.

  -      -Matson, J. L. (1990). Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters. Worthington, OH: International Diagnostic System.

  -      Powell, L. (2007), To examine the relationship between the performance communication, spiritual and social health and quality of life in cancer patients. Academic Press, London.

  -      Ryff & Ronald C . Kessler ( Eds ) , (2003). Healthing Are you ? A national study of well-being of Midlife . univwesity of Chicago press.