بررسی ارتباط بین شوخ‌طبعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایت از زندگی در میان دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطۀ شوخ­طبعی و رضایت­ از زندگی با واسطۀ­ حمایت اجتماعی ادراک شده انجام شد. 261 نفر (127 مرد و 134 زن) دانشجوی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 96-95 با روش نمونه­برداری خوشه­ای انتخاب شدند. شرکت­کنندگان پرسشنامة سبک­های شوخ­طبعی (مارتین، پولیک­دوریس، لارسن، گری و ویر، 2003)، پرسشنامۀ حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت، دالم، زیمت و فارلی، 1988) ، پرسشنامۀ رضایت از زندگی (دینر، امونز، لارسن و گریفین، 1985) را تکمیل کردند. روایی و پایایی ابزار پژوهش به ترتیب از طریق تحلیل مسیر و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. یافته‌های آزمون همبستگی وجود رابطۀ بین شوخ­طبعی با حمایت اجتماعی (161/0= R و 01/0>P)، شوخ­طبعی با رضایت از زندگی (180/0= R و 01/0>P) و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی (578/0= R و 01/0>P) را نشان داد. مدل نهایی برازش شده نیز که با استفاده از روش تحلیل مسیر بدست آمد، نشان داد که شوخ­طبعی با حمایت اجتماعی رابطۀ مستقیم دارد و نیز شوخ­طبعی به واسطۀ حمایت اجتماعی بر رضایت از زندگی اثر غیر مستقیم دارد. به این معنا که شوخ­طبعی با تقویت حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی را بهبود می­بخشد.  

کلیدواژه‌ها


-         اخوت، احمد. (1371). نشانه شناسی مطایبه، اصفهان: نشر فردا.
-         ازکمپ، استوارت. (1385). روان­شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر، تهران: نشر آستان قدس رضوی معاونت فرهنگی.
-         اسلامی نسب، علی. (1373).  روانشناسی اعتماد به نفس، نشر مهرداد.
-         اعظم آزاده، منصوره؛ عبادی، سیده مریم (1392). آزمون رابطه اختلال اجتماعی، حمایت اجتماعی و عزت نفس جوانان، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 2 ، 27 – 3.
-         پولادی ری­شهری، علی.، گلستانه، موسی. (1387). روان­شناسی شوخ­طبعی. تهران: انتشارات نسل نواندیش.
-         حسن­نیا،سمیه؛ صالح­صدق­پور، بهرام؛ و ابراهیم­دماوندی، مجید. (1393). مدل یابی رابطه ساختاری هوش هیجانی و شادکامی با واسطه­گری خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دوره6، شماره2، 32-60.
-         حسین­زاده، علی اصغر.، عزیزی، مرتضی و توکلی، حسین. (1393). حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه­ای خودکارآمدی و حرمت­خود. مجله روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، 41، 107.
-         خشوعی، مهدیه سادات. (1386). روان­شناسی شوخ­طبعی. اصفهان: نشر کنکاش.
-         سلیمی، عظیمه، جوکار، بهرام.، و نیک­پور، روشنک. (1388). ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت­ اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت. فصلنامه مطالعات روان­شناختی، 3 (5)، 102-81.
-         عسگری، پرویز.، شرف­الدین، هدی. (1387). رابطه اضطراب اجتماعی، امیدواری و حمایت ­اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان، یافته­های نو در روان­شناسی، 3 (9): 36-25.
-         فروهر، فاطمه.، لطفی، حمید و عبدی سلاله، راضیه. (1395). رابطه شوخ­طبعی و پرخاشگری با رضایت از زندگی دانش­آموزان دوره متوسطه، کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری.
-         قالبی حاجیوند، رستم.، احمدی، عبداجواد و کاکاوند، علیرضا. (1391). بررسی سبک­های شوخ­طبعی به عنوان تعدیل کننده­های ارتباط میان پنج عامل شخصیتی و سلامت عمومی. مجله علوم رفتاری، 1، 85-79.
-         هومن، حیدرعلی.، احدی،حسن.، سپاه­منصور، مژگان و شیخی، منصوره. (1389). مدل­یابی احساس تنهایی بر پایه هوش معنوی، خودکارآمدی و رضایت از زندگی. تحقیقات روان­شناختی، 2 (7)، 33-19.
-         Alfonso, Vincent. C., Allison, David. B., Rader, Damon. E., & Gorman, B. S. (1992). The Extended Satisfaction With Life Scale: Development and psychometric properties. Social Indicators Research, 38 (3), 275-301.
-         Canty-Mitchell, Janie., Zimet, Gregory. D. (2000). Development and testing of the adolescent family caring scale. Journal of Transcultural Nursing, 8:3-12.
-         Çalýsandemira, Fatma., Tagay, Özlem. (2015). Multidimensional perfectionism and humor styles the predictors of life satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 (2015) 939 – 945.
-         Chan, Carmen. W., Hon, Hei Chi., Chine, Wai Tang., Lopez, Violeta. (2004). Social Support and Coping in Chinese patient undergoing cancer survey. Cancer Nursing, 27 (3), 230-236.
-         Cobb, Sidney. (1976). Social support as a moderator of life skills, 80, 304-306.
-         Diener, Ed., & Diener, Marissa. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 653-663.
-         Diener, Ed., Emmons, Robert. A., Larsen, Randy. J., & Griffin, Sharon. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
-         Diener, Ed., & Lucas, Richard. (1999). Personality and subjective well-being. New York: Russell Sage Foundation.
-         Diener, Ed., Oishi, Shigehiro ., & Lucas, Richard.E. (2003). Personality, Culture, and Dubjective Well-being: Emotional and Cognitive Evaluations of Life, Annu. Rev. Psychol., 54, 403-425.
-         Dyck, Kyle, T., & Holtzman, Susan. (2013). Understanding humor styles and well-being: the importance of social relationships and gender. Personality and individual differences, 55, 53-58.
-         Gilman, Rich., Ashby, Jeffrey.S., Sverko, Dina., Florell, Dan., & Varjas, Kristen. (2005). The Relationship between Perfectionism and Multidimensional Life Satisfaction among Croatian and American Youth, Personality and Individual Differences, 39, 155-166.
-         Gülaçti, F. (2010). The Effect of Perceived Social Support on Subjective Well-being, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3844-3849.
-         Hiranandani, Neelam Arjan. & Ru Bing Yue, Serena. (2015). Humor Styles in Indian University Students, International Journal of Psychology and Behavior Analysis, 1, 104.
-         Huebner, E. Scott. (1994). Preliminary development and validation of a multidimensional life satisfaction scale for children. Psychological Assessment, 6, 149-158.
-         Kapikiran, Şahin. (2013). Loneliness and life satisfaction in Turkish early adolescents: The mediating role of self-esteem and social support. Social Indicators Research, 111, 617-632.
-         Karakus, Ozlem., Ercan, F. Zahra., Tekgoz, Aysel. (2014). The relationship between types of humor and perceived social support among adolescents. Procedia Social and Behavioral Sciences Journal. 152, 1194-1200.
-         Karou-ei, Rostam. A., Doosti, Yar Ali., Dehshiri, Gholam Reza., & Heidari, Mohammad Hassan. (2009). Humor styles, subjective well-being, and emotional intelligence in college students. Journal of Iranian Psychologists, 5 (18), 159–169.
-         Kline, Rex. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. (3rd ed.) New York: Guilford Press.
-         Kong, Feng., Zhao, Jingjing., & You, Xuqun. (2012a). Emotional intelligence and life satisfaction in Chinese university students: The mediating role of self-esteem and social support. Personality and Individual Differences, 53, 1039–1043.
-         Lefcourt, Herbert.M. (2001). Humor: The psychology of living buoyantly. New York: Kluwer Academic Publishers.
-         Lisa, Edward., & ShaneJ, Lopez. (2006). Perceived Family Support, Acculturation and Life Satisfaction in Mexican American Youth: A mix-methods Exploration, Journal of Counseling Psychology, 53, 279-287.
-         Maltaby, John., Day, Liza., Mccutvheon, Lynn.E., Gillett, Raphael., Houran, James., Ashe, Diane.D. (2004). Personality and coping: A contect for examining celebrity worship and mental health. Biritish journal of psychology. 95 (3), 411-428.
-         Martin, Rod. A., Puhlik-Doris, Patricia., Larsen, Gwen., Gray, Jeanette., & Weir, Kelly. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of Research in Personality, 37, 48–75.
-         Moos, Rudolf H. & Bilings, Andrew G. (1984). Coping, stress and social resources among adults with unipolar depression. Journal of personality and social psychology. 46, 877-891.
-         Pavot, William., Dienner, Ed. (1993). The affective and congnitive context of self-reported measure of subjective well-being. Social Indicators Resarch, 28 (1), 1-20.
-         Pavot, William., Diener, Ed., Colvin, C. R., & Sandvik, E. (1991). Response artifacts in the measurement of subjective well-being. Social Indicators Research, 24, 35-56.
-         Sinkeviciute, Valeria., Dynel, Marta. (2017). Approaching conversational humour culturally: A survey of the emerging area of investigation, http://dx.doi.org/10.1016/j.langcom.2016.12.001
-         Suarez, Lucina., Ramirez, Amelie. G., Villarreal, Roberto., Marti, Jose., Mealister, Alfred., Talavera, Gregory. A., et al, editors. (2000). Social networks and cancer screening in four Hispanic groups. American Journal of Preventive Medicine, 19 (1), 47-52.
-         Zhao, Jingjing., & Wang, Yonghui., Kong, Feng. (2014). Exploring the mediation effect of social support and self-esteem on the relationship between humor style and life satisfaction in Chinese college students. Personality and Individual Differences 64, 126–130.
-         Zimet, Gregory., Dahlem, Nancy., Zimet, Sara., & Farley, Gorden. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52, 30-41.