دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، آذر 1397 
واکاوی پدیده طلاق، ریشه‌ها و پیامد‌ها در شهر تهران1395

صفحه 139-164

10.22059/ijsp.2018.68623

رویا طاهری بنچناری؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علیرضا کلدی